Un sis­te­ma en ago­nia

Ca­ba­na s’allu­nya per unes ho­res de la his­tò­ria de bancs i em­pre­ses per pren­dre el pols al ca­pi­ta­lis­me

La Vanguardia (Català) - Diners - - LLIBRES - Ra­mon Ay­me­rich

Fran­cesc Ca­ba­na és ad­vo­cat i va for­mar part del grup de fun­da­dors de l’ex­tin­ta Ban­ca Ca­ta­la­na, però ha pas­sat una gran part de la vi­da tre­ba­llant com a his­to­ri­a­dor de l’eco­no­mia. Més en con­cret, com a his­to­ri­a­dor de bancs i em­pre­ses. A la dè­ca­da dels vui­tan­ta Ca­ba­na es va es­pe­ci­a­lit­zar en es­tu­dis so­bre la ban­ca bar­ce­lo­ni­na i des­prés va abor­dar l’evo­lu­ció de sec­tors sen­cers (el dels co­to­ners, el sec­tor tèx­til, el ma­teix sec­tor ban­ca­ri) i va es­criu­re so­bre la bur­ge­sia de Ca­ta­lu­nya, so­bre les se­ves for­ta­le­ses i les se­ves man­can­ces.

Ca­ba­na no pro­ce­dia del món aca­dè­mic, però ex­hi­bia un im­por­tant avan­tat­ge so­bre al­tres his­to­ri­a­dors de l’eco­no­mia. Co­nei­xia o ha­via tin­gut al­gu­na me­na de trac­te amb­mol­ta de la gent de qui par­la­va (ja fos quan tre­ba­lla­va a la Bor­sa de Bar­ce­lo­na o al banc de què ha­via es­tat se­cre­ta­ri ge­ne­ral). Te­nia, a més amés, una enor­me pa­ci­èn­cia per do­cu­men­tar-se, fins al punt d’ha­ver con­ver­tit els úl­tims anys ca­sa se­va en un ve­ri­ta­ble ar­xiu de me­mò­ri­es d’empresa, pa­ga­rés i to­ta clas­se de do­cu­men­ta­ció mer­can­til.

El re­sul­tat de to­ta aques­ta fei­na han es­tat una vin­te­na llar­ga de lli­bres que han tin­gut una di­fu­sió ex­cep­ci­o­nal te­nint en comp­te la ma­tè­ria que abor­da­va. Fins al punt de fer po­pu­lar el sub­gè­ne­re en­tre un pú­blic que ha sim­pa­tit­zat amb les se­ves des­crip­ci­ons de la so­ci­e­tat in­dus­tri­al ( Les ca­te­drals del co­tó va ser l’en­cer­tat tí­tol d’un dels seus lli­bres ), en què po­sa­va nom i ca­ra als seus prin­ci­pals pro­ta­go­nis­tes.

En pa­ral·lel, Ca­ba­na s’ha ocu­pat de l’eco­no­mia d’una ma­ne­ra més àm­plia. El 2016 va pu­bli­car La cul­tu­ra de la cob­dí­cia, en què re­fle­xi­o­na­va so­bre la mar­xa de l’eco­no­mia en vis­ta de la cri­si im­mo­bi­li­à­ria i fi­nan­ce­ra a Es­pa­nya. Ara aca­ba d’edi­tar un lli­bre que se­gueix aques­ta úl­ti­ma lí­nia, L’ago­nia del ca­pi­ta­lis­me. Ca­ba­na no con­si­de­ra prò­pi­a­ment que el ca­pi­ta­lis­me ha­gi en­trat en la fa­se fi­nal de la se­va exis­tèn­cia. Però sí que pen­sa que ha per­dut molt del sen­tit que va te­nir, el de mi­llo­rar les con­di­ci­ons de vi­da de les per­so­nes.

L’au­tor re­cor­re a la se­va ex­pe­ri­èn­cia en la ban­ca, la bor­sa i el Banc Mun­di­al (va ser con­sul­tor per a di­fe­rents pa­ï­sos de l’Àfri­ca sub­sa­ha­ri­a­na) per des­criu­re l’evo­lu­ció d’un món que en mol­tes co­ses con­si­de­ra que ha em­pit­jo­rat i que veu ne­ces­si­tat d’una re­vo­lu­ció èti­ca. Ca­ba­na re­co­neix el ca­ràc­ter cí­clic del ca­pi­ta­lis­me. Però no pot ama­gar el seu pes­si­mis­me da­vant un sis­te­ma “en què la cob­dí­cia i l’am­bi­ció te­nen un pa­per més im­por­tant que la so­li­da­ri­tat”.

OXFAM

L’AGO­NIA DEL CA­PI­TA­LIS­ME Fran­cesc Ca­ba­na Edi­to­ri­al Pòr­tic 130 p. | 17,50 eu­ros

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.