Llars ener­gè­ti­ca­ment vi­ves

La Fun­da­ció Na­turgy ha im­pul­sat un fons so­li­da­ri per a l’apli­ca­ció de so­lu­ci­ons de baix cost en ma­tè­ria de re­ha­bi­li­ta­ció ener­gè­ti­ca de llars vul­ne­ra­bles

La Vanguardia (Català) - Diners - - PUNT EMPRESARIAL - Alejandro Te­o­do­ro

De­ve­ga­des, re­re els freds nú­me­ros hi haun­cà­li­da res­pon­sa­bi­li­tat. I re­re pe­tits ges­tos s’ama­guen grans aven­ços. Ho­va as­se­ve­rar el fi­lò­sof fran­cès Je­an-Paul Sar­tre: “El com­pro­mís ésun ac­te, no una pa­rau­la”. Doncs ai­xò: ac­tu­em.

AEs­pa­nya una de ca­da cinc llars pa­teix po­bre­sa ener­gè­ti­ca. Un­pro­ble­ma que no en­tén de ge­o­gra­fia. Unes 242.000 per­so­nes la pa­tei­xen aBar­ce­lo­na, fins a 323.000 aMa­drid, més­de 18.000 a Se­vi­lla i 17.400 aACo­ruña. Una­si­tu­a­ció d’emer­gèn­cia que des de les com­pa­nyi­es ener­gè­ti­ques s’ha co­men­çat a as­su­mi­ramb­for­ça per mi­ti­gar-ne els efec­tes ne­ga­tius.

Però no és­no­més­par­lar-ne. És ac­tu­ar. La Fun­da­ció Na­turgy­ha ac­ti­va­tun­fons so­li­da­ri per a la re­ha­bi­li­ta­ció ener­gè­ti­ca d’ha­bi­tat­ges vul­ne­ra­bles. Un­pla que ini­ci­al­ment es po­sa en mar­xa a Ca­ta­lu­nya, Ga­lí­cia i Ma­drid per im­pul­sar so­lu­ci­ons de baix cost que ade­qüin els ha­bi­tat­ges a les ne­ces­si­tats d’un con­fort mí­nim. Per acon­se­guir-ho, la com­pa­nyia apor­ta al fons, a tra­vés de la se­va fun­da­ció, una quan­ti­tat ini­ci­al que de­pen­drà del nom­bre d’im­mo­bles que ne­ces­si­tin el seu su­port. “Aquest im­port ini­ci­al no téun­mà­xim­ni un mí­nim; la­su­ma­fi­nal de­pen­drà del re­sul­tat de l’anà­li­si dels ha­bi­tat­ges”, ex­pli­quen des de la Fun­da­ció. En aquest sen­tit, el fons tam­bé es­tà obert a qual­se­vol per­so­na, amb apor­ta­ci­ons que po­den ser des d’un fins a 10.000 eu­ros. I el com­pro­mís, aquí, es du­pli­ca. “Des de la Fun­da­ció Na­turgy ens­com­pro­me­te­ma con­tri­bui­ram­bel ma­teix im­port ge­ne­rat per les per­so­nes fí­si­ques i em­pre­ses”, afir­ma Mar­tí So­là, di­rec­tor ge­ne­ral de la or­ga­nit­za­ció. Am­bu­na par­ti­cu­la­ri­tat: “Tots els di­ners que es re­cap­tin es des­ti­na­ran a la re­ha­bi­li­ta­ció d’ha­bi­tat­ges; ni una so­la des­pe­sa de ges­tió o ad­mi­nis­tra­ció es co­bri­rà­am­bels fons”, pun­tu­a­lit­za.

Per­què­no és­no­més­par­lar. És ac­tu­ar. I evo­lu­ci­o­nar. La ini­ci­a­ti­va nei­xambl’es­tu­di Re­ha­bi­li­ta­ció ex­prés en llars vul­ne­ra­bles. So­lu­ci­ons de baix cost, en­car­re­gat per Fun­da­ció Na­turgy i pu­bli­cat­co­ma lli­bre­amb una re­co­pi­la­ció de 76 so­lu­ci­ons per con­tri­buir a la mi­llo­ra en l’efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca de les llars. “Una­ve­ga­da fi­na­lit­zat el lli­bre, ens fal­ta­va al­gu­na co­sa”, apun­ta Mar­tí So­là.

Evo­lu­ci­o­nar del par­lar a l’ac­tu­ar. I aquest “al­gu­na co­sa” era in­cen­ti­var unes quan­tes re­ha­bi­li­ta­ci­on­sam­bel fons so­li­da­ri. Es trac­ta d’un con­junt d’ac­tu­a­ci­ons ne­ces­sà­ri­es enun­parc im­mo­bi­li­a­ri en­ve­llit: aEs­pa­nya gai­re­bé la mei­tat dels ha­bi­tat­ges es van cons­truir abans del 1979. Fins aques­ta da­ta no hi ha­via l’obli­ga­ció d’aï­llar els edi­fi­cis. És pre­ci­sa­ment en aquests im­mo­bles, so­bre­tot en aquells en una si­tu­a­ció pre­cà­ria, on la Fun­da­ció Na­turgy ac­tua. Ino­ho fa so­la. Du­rant el­mesd’oc­tu­bre l’en­ti­tat ha fir­mat con­ve­ni­samb agents del ter­cer sec­tor per exe­cu­tar les pri­me­res obres. D’aques­ta ma­ne­ra, els be­ne­fi­ci­a­ris se­ran per­so­nes que vis­quin en ca­ses ate­ses per en­ti­tats­co­ma­ra Fun­da­ció Fo­ment de l’Ha­bi­tat­ge So­ci­al, Cà­ri­tas, Hà­bi­tat3, la Creu Ro­ja, la Fun­da­ció Rou­re, la Fun­da­ció Cons­truc­to­ra Be­nè­fi­ca o d’al­tre­samb­con­ve­nis de col·la­bo­ra­ci­ó­am­bla Fun­da­ció Na­turgy.

Ai­xí, al­gu­nes de les 76 so­lu­ci­ons de­ri­va­des de l’es­tu­di pas­sen de les pa­rau­les als fets. De­la te­o­ria a la pràc­ti­ca. La re­a­li­tat és que la Fun­da­ció tre­ba­lla des de fa temps en cer­tes re­ha­bi­li­ta­ci­ons, però l’ac­ti­vi­tat, a par­tir de l’im­puls del fons so­li­da­ri, s’in­cre­men­ta i es con­so­li­da. El­mo­tiu? “Una de les con­clu­si­ons de l’es­tu­di as­se­nya­la que una re­for­ma ex­prés de set me­su­res aug­men­taun 22% els di­es de benes­tar a l’any sen­se con­sum d’ener­gia, co­sa que pot su­po­sar unes­tal­vi de fins a 650 eu­ros anu­als”, con­fir­men des de la Fun­da­ció.

La ini­ci­a­ti­va no pre­tén pal·li­ar di­rec­ta­ment els bai­xos in­gres­sos de mi­lers de fa­mí­li­e­sam­bu­na con­tri­bu­ció eco­nò­mi­ca per pa­gar fac­tu­res en­dar­re­ri­des o fu­tu­res. Tan­ma­teix, ho acon­se­gueix in­di­rec­ta­ment, atès que in­ter­vé enels fac­tors que avui dia in­cre­men­ten la des­pe­sa ener­gè­ti­ca. “La fal­ta d’aï­lla­ment, una pro- tec­ció in­su­fi­ci­ent con­tra el so­bre­es­cal­fa­ment so­lar i l’ús de ma­te­ri­als in­a­de­quats són les grans man­can­ces”, in­di­quen. Per aquest mo­tiu s’exe­cu­ten du­es grans lí­ni­es de tre­ball. D’una ban­da, la re­ha­bi­li­ta­ció di­rec­ta d’ha­bi­tat­ges, amb­pro­pos­tes re­la­ti­ves a l’aï­lla­ment en­fa­ça­nes, pa­rets, vi­dres, fus­te­ria o sos­tres. Un ven­tall d’ac­tu­a­ci­ons afa­vo­ri­des pels aven­ços que s’han do­na en el sec­tor de l’edi­fi­ca­ció. Del’al­tra, la mi­llo­ra dels equi­pa­ments dins de la llar, com per exem­ple fri­go­rí­fics, cal­de­res o des­hu­mi­di­fi­ca­dors.

Se­gons els càl­culs duts a ter­me per la Fun­da­ció Na­turgyambl’aju­da d’un grup d’ex­perts, la re­ha­bi­li­ta­ció ex­prés plan­te­ja­da a par­tir de l’es­tu­di as­cen­di­ria fins als 7.000 eu­ros –su­fra­gats pel fons so­li­da­ri–, una xi­fra molt in­fe­ri­or als 20.000 o fins i tot els 35.000 eu­ros que cos­ta­ria una re­for­ma in­te­gral. Aquest con­junt de tre­balls be­ne­fi­ci­a­ran in­qui­lins o amos que ne­ces­si­tin re­ha­bi­li­tar les els seus ha­bi­tat­ge­sam­bur­gèn­cia per viu­re en mi­llors con­di­ci­ons i, per des­comp­tat, per re­duir la se­va fac­tu­ra. D’aques­ta ma­ne­ra es trans­for­ma una si­tu­a­ció de ru­ï­na ener­gè­ti­ca en llars vi­ves i con­for­ta­bles. D’aques­ta ma­ne­ra s’evo­lu­ci­o­na del par­lar al com­pro­mís d’ac­tu­ar.

L’ob­jec­tiu de la ini­ci­a­ti­va és re­ha­bi­li­tar els ha­bi­tat­ges en l’àm­bit de l’equi­pa­ment i de l’efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca

Les me­su­res adop­ta­des en el pla de re­for­mes ex­prés po­den su­po­sar un es­tal­vi de fins a 650 eu­ros men­su­als

NA­TURGY

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.