Pen­si­ons: més ac­ci­ons que bons

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

La car­te­ra d’in­ver­sió dels plans de pen­si­ons ha ex­pe­ri­men­tat una no­ta­ble mo­di­fi­ca­ció els dar­rers anys, i du­rant els úl­tims me­sos aquest can­vi s’ha ac­ce­le­rat, sem­pre en fa­vor de les in­ver­si­ons en mer­cats ex­te­ri­ors. A fi­nals de se­tem­bre, un 31,8% dels ac­tius dels plans de pen­si­ons es­pa­nyols es­ta­ven col·lo­cats en mer­cats es­tran­gers, da­vant un 17,2% a fi­nals de l’any 2013. A la in­ver­sa del que pas­sa amb les in­ver­si­ons en el mer­cat in­tern, la in­ver­sió en mer­cats ex­te­ri­ors va ori­en­ta­da, so­bre­tot, a la ren­da va­ri­a­ble, un 22,2% del to­tal, da­vant un 9,6% en ren­da fi­xa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.