Apos­ta ex­te­ri­or

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS - P. Gonzá­lez

Mésd’un22% dels di­ners que ges­ti­o­nen els plans de pen­si­ons es­tà col·lo­cat en bor­ses in­ter­na­ci­o­nals. Ésu­nain­ver­si­ó­que­ha­cres­cut­com l’es­cu­ma­el­súl­tims­me­sos, ique­es­tà pro­por­ci­o­nant in­teres­sants guanys als par­tí­cips. En aquests mo­ments­del’any, grà­ci­e­sals­plans de­pen­si­ons­que­ac­tu­e­ne­nels­mer­cats ex­te­ri­ors el con­junt dels fons de pen­si­ons es­pa­nyols ofe­reix guanys, en­ca­ra­que­si­guin dis­crets.

En com­pa­ra­ció amb la res­ta de les al­ter­na­ti­ves d’in­ver­sió, els guanys dels plans de ren­da va­ri­a­ble­su­pe­ren­de­llarg el­que­ob­te­nen els al­tres plans de pen­si­ons. En con­junt, els plans que in­ver­tei­xen en ren­da va­ri­a­ble es­tan gua­nyant els dar­rers dot­ze me­sos un 2,68% de­mit­ja­na, quan­la­res­ta­dels­grups es tro­ben en pèr­du­es, a ex­cep­ció dels plans­de­ren­da va­ri­a­ble mix­ta, que acon­se­guei­xen un guany gai­re­bé sim­bò­lic.

Però un 2,68% de guany col·lec­tiu­no­re­flec­teix­bé­el­que­ha­pas­sat en­tre els di­ver­sos plans­que­es ges­ti­o­nen en aquest mer­cat, en què con­vi­uen els que apos­ten per bor­ses es­tran­ge­res i els que fun­ci­o­nen en la bor­sa es­pa­nyo­la. La mala rat­xa d’aques­ta úl­ti­ma és la que pro­vo­ca una im­por­tant di­lu­ció dels be­ne­fi­cis que acon­se­guei­xen els plans de ren­da va­ri­a­ble que es­mo­uen a l’ex­te­ri­or. Aquest avan­tat­ge és el que ex­pli­ca que els ac­tius in­ter­na­ci­o­nals dels plans de pen­si­ons­ha­gin­pas­sat­de­re­pre­sen­tar­no en­ca­ra un 14% del to­tal, a fi­nals de l’any 2015, a un 22,2% de fi­nals de se­tem­bre.

Les apos­tes per la ren­da va­ri­a­ble es­pa­nyo­la­són­for­ça­me­nors, ja­que en l’ac­tu­a­li­tat re­pre­sen­ten un 13% dels ac­tius to­tals del sec­tor.

Els guanys en els plans que ac­tu­en en ren­da va­ri­a­ble ex­te­ri­or su­peren els dos dí­gits en al­guns ca­sos, i la mei­tat dels plans d’aquest ti­pus que acon­se­guei­xen ren­di­bi­li­tats per so­bre d’un 10% dis­po­sen de pa­tri­mo­nis que en al­guns ca­sos su­peren els 100 mi­li­ons d’eu­ros. Són, per tant, plans amb una bo­na aco­lli­da per part dels in­ver­sors.

Un d’aquests plans ja su­pera els 400 mi­li­ons d’eu­ros so­ta ges­tió. El més ren­di­ble acu­mu­la un 20% de guanys des de co­men­ça­ments d’any, i en­tre els mi­llors plans d’aquest grup n’hi ha al­guns que su­peren un 15% de guany mit­jà anu­al els cinc úl­tims anys, unes ren­di­bi­li­tats di­fí­cils­de tro­bar enel món­de la in­ver­sió col·lec­ti­va.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.