El deu­te fre­na l’es­ca­la­da

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

La pu­ja­da dels ti­pus d’in­terès del deu­te pú­blic en el mer­cat se­cun­da­ri ha fre­nat una mi­ca la se­va es­ca­la­da dels dar­rers di­es, de ma­ne­ra que els bons a 10 anys s’han es­tan­cat un xic per so­ta d’un 1,60%, mal­grat les ten­si­ons que ha vis­cut el deu­te dels pa­ï­sos pe­ri­fè­rics, en especial l’ita­lià. El di­fe­ren­ci­al del ti­pus d’in­terès o pri­ma de risc en el cas d’Es­pa­nya s’ha que­dat en­torn dels 120 punts bà­sics, molt per so­ta del di­fe­ren­ci­al ita­lià, com a con­se­qüèn­cia de l’en­fron­ta­ment d’aquest pa­ís amb les au­to­ri­tats de Brus­sel·les ar­ran del lí­mit de dè­fi­cit.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.