LLI­BRES

La Vanguardia (Català) - Diners - - LLIBRES -

MOMENTOS MÁGICOS Xip i Dan He­ath Deus­to

Bar­ce­lo­na, 2018

270 pàg. | Pa­per, 17,95 € | E-bo­ok, 9,99 €

Tot­hom viu mo­ments de­ci­sius que mo­de­len les se­ves vi­des i, se­gons as­se­gu­ren els au­tors de su­per­ven­des com

Cam­bia el chip, no cal es­pe­rar que pas­sin. Un pro­fes­sor pot dis­se­nyar una lli­çó so­bre la qual els seus alum­nes con­ti­nu­ïn re­fle­xi­o­nant anys des­prés, i un cap pot con­ver­tir el mo­ment de fra­càs d’un tre­ba­lla­dor en un mo­ment de mi­llo­ra. Ele­va­ció, per­cep­ció, or­gull i con­ne­xió són les claus que exa­mi­nen els He­ath per apren­dre a cre­ar mo­ments de­ci­sius. EL LIDERAZGO SERVICIAL

Ken Blanc­hard i Re­née Bro­adwell Empresa Ac­ti­va

Bar­ce­lo­na, 2018

318 pàg. | Pa­per, 17,50 € | E-bo­ok, 5,99 €

Des­prés de veu­re l’efec­te ne­ga­tiu dels lí­ders­que­ac­tu­e­nen el seu pro­pi be­ne­fi­ci en tots els sec­tors de la so­ci­e­tat, és evi­dent, as­se­nya­len els au­tors, que el món ne­ces­si­ta des­es­pe­ra­da­ment un mo­del di­fe­rent de li­de­rat­ge. El li­de­rat­ge, di­uen, no és­no­més­co­sa de po­der i con­trol: és pos­si­ble cen­trar els seus ob­jec­tius enun­bé co­mú. És el li­de­rat­ge servicial, un ter­me que va en­cu­nyar Ro­bert K. Gre­en­le­af, que as­pi­ra­va que els lí­ders fos­sin per­so­nes que “ser­vei­xen pri­mer i di­ri­gei­xen des­prés”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.