SUB­HAS­TA VALUÓS RE­LLEU ASSIRI

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES - C.G.-O.

El 31 d’oc­tu­bre Ch­ris­tie’s li­ci­ta a No­va York un im­po­nent re­lleu assiri que al seu dia va ador­nar les pa­rets del co­los­sal pa­lau del Nord-oest del rei As­sur­na­sir­pal II. Aquest valuós fris va ser ad­qui­rit el 1859 a Mos­sul pel mis­si­o­ner ame­ri­cà Hen­ri By­ron Haskell de l’ar­que­ò­leg an­glès Aus­ten Henry Layard, que l’ha­via desen­ter­rat del pa­lau re­ial de Nim­rud, a l’ac­tu­al Iraq. La se­va es­ti­ma­ció s’ha fi­xat en­tre 8,5 i 13mi­li­ons d’eu­ros.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.