7.000

eu­ros, la re­ha­bi­li­ta­ció ex­prés

La Vanguardia (Català) - Diners - - PUNT EMPRESARIAL -

En­tre 5.000 i 7.000 eu­ros és el cost de les ac­tu­a­ci­ons a par­tir de les so­lu­ci­ons di­rec­tes de baix cost apor­ta­des per l’es­tu­di de la Fun­da­ció Na­turgy

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.