MENYS

La Vanguardia (Català) - Diners - - PROVA -

Ver­si­ons. Les du­es me­cà­ni­ques di­è­sel ofe­rei­xen ni­vells de po­tèn­cia i pres­ta­ci­ons si­mi­lars.

Preu. Amb una ta­ri­fa ba­se de més de 30.000 eu­ros per a un mo­del de la se­va mi­da i ca­rac­te­rís­ti­ques, és evi­dent que no se­rà la ver­sió més po­pu­lar i de­man­da­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.