An­dor­ra, més que una des­ti­na­ció de neu

El­mer­cat im­mo­bi­li­a­ri d'An­dor­ras'obre pas­més en­llà­de l'es­ta­ci­o­na­li­tat hi­ver­nal

La Vanguardia (Català) - Diners - - CASES - Na­tà­lia Bosch

Quan co­men­cin a cau­re els pri­mers flocs de neu al Pi­ri­neu, el pe­le­gri­nat­ge de cot­xes que ani­ran a es­quiar a An­dor­ra se­rà cons­tant. No se­rà es­trany que molts d'aquests afi­ci­o­nats apro­fi­tin al­gu­nes d'aques­tes es­ca­pa­des a la neu per bus­car una se­go­na re­si­dèn­cia on gau­dir de l'es­quí a l'hi­vern, però tam­bé dels pai­sat­ges i les tem­pe­ra­tu­res agra­da­bles de mun­ta­nya que ofe­reix l'es­tiu. De fet, Jor­di Tà­pi­es, di­rec­tor de Lu­cas FoxAn­dor­ra, sos­té que "tot i que la­de­man­da se cen­tra so­bre­tot en els es­ports d'hi­vern, ca­da ve­ga­da més i més la gent es­tà des­co­brint l'en­cant de les zo­nes més des­co­ne­gu­des d'An­dor­ra i de la se­va na­tu­ra. I el pú­blic que vol gau­dir de la mun­ta­nya a l'es­tiu es­tà crei­xent de ma­ne­ra ex­po­nen­ci­al". En aquest sen­tit, Tà­pi­es des­ta­ca l'es­forç dels sec­tors del tu­ris­me i de les es­ta­ci­ons d'es­quí per deses­ta­ci­o­na­lit­zar les tem­po­ra­des i és del pa­rer que "en pocs anys, la tem­po­ra­da d'es­tiu se­rà gai­re­bé equi­pa­ra­ble a l'hi­vern". Per viu­re-hi o co­ma se­go­na re­si­dèn­cia Però no tots els que com­pren a An­dor­ra és per es­ca­par-s'hi per va­can­ces. "A aquest pú­blic, que pro­vé ma­jo­ri­tà­ri­a­ment d'Es­pa­nya, s'hi su­ma el cli­ent es­tran­ger atret pel pai­sat­ge, els ser­veis i una fis­ca­li­tat atrac­ti­va que bus­ca una pro­pi­e­tat per viu­re-hi tot l'any o de ma­ne­ra par­ci­al", sos­té Tho­mas Kam­pr­fra­at, di­rec­tor d'En­gel & Völkers An­dor­ra. I les ne­ces­si­tats d'uns i al­tres són­di­fe­rents. "Els com­pra­dors d'una se­go­na re­si­dèn­cia bà­si­ca­ment per a es­quí so­len bus­car so­bre­tot apar­ta­ments, d'uns 70-80 m2, i a peu de pis­ta. En can­vi, qui com­pra per viu­re-hi tot l'any, en­ca­ra que si­gui de ma­ne­ra par­ci­al, pre­fe­reix un ha­bi­tat­ge més gran, d'uns 120 m2 de mit­ja­na, en zo­nes més cèn­tri­ques o re­si­den­ci­als", ex­pli­ca Kam­pr­fra­at. En aquest sen­tit, Tà­pi­es apun­ta: "Per a les se­go­nes re­si­dèn- ci­es, hi ha­mol­ta sol·li­ci­tud per les zo­nes de Sol­deu i el Tar­ter, si­tu­a­des a la zo­na d'es­quí de Grand­va­li­ra, però tam­béA­rin­sal, aVall­nord, es­tà sol·li­ci­tat per un pú­blic més jo­ve i amant dels es­ports més ex­trems. Pel que fa a les re­si­dèn­ci­es per­ma­nents, so­bre­tot es bus­ca al cen­tre d'Es­cal­des, An­dor­ra la Ve­lla i les­zo­nes re­si­den­ci­als­de lu­xe". Re­cu­pe­ra­ci­ó­de­preus­des­prés­de­la­cri­si Pel que fa a preus, Tà­pi­es des­ta­ca que po­den va­ri­ar­molt d'una zo­na a una­al­tra: "S'ha­de­sa­ber­que­no­més el 8% del pa­ís és de ti­tu­la­ri­tat pri­va­da, i per ai­xò a les zo­nes de­més es­cas­se­tat de ter­reny el preu del sòl és com­pa­ra­ble a les zo­nes més ca­res de grans ciu­tats comBar­ce­lo­na". A les zo­nes d'es­quí i se­go­nes re­si­dèn­ci­es, Tà­pi­es sos­té que el preu es­tà en­tre els 2.500 i els 4.500 €/m2. I en­tre els 5.000 i els 8.000 €/ m2 per a zo­nes re­si­den­ci­als i cen­tre ciu­tat, de­pe­nent de les zo­nes que es bus­qui­ni­el­sa­ca­bats­de­què­dis­po­si.

An­dor­ra­téun après-ski de­qua­li­tat, am­bu­na­gra­no­fer­ta co­mer­ci­a­lid'oci, que­al­tres­zo­nes­del Pi­ri­neu­no­te­nen

"Les no­ves pro­mo­ci­ons de gran lu­xe que es­tan en pro­jec­te o aca­ba­des de co­men­çar des­ti­na­des a atreu­re nous re­si­dents d'alt po­der ad­qui­si­tiu su­pera­ran aquests preus de­ma­ne­ra sig­ni­fi­ca­ti­va", sos­té. I és que el mer­cat im­mo­bi­li­a­ri a An­dor­ra no va ser im­mu­ne a la cri­si eco­nò­mi­ca."A An­dor­ra anem a re­molc de la pe­nín­su­la Ibè­ri­ca. Vam­pa­tir la cri­si, amb una cai­gu­da de preus im­por­tant a les zo­nes més allu­nya­des del cen­tre co­mer­ci­al i fi­nan­cer. I no va ser fins a fi­nals del 2014 - prin­ci­pis del 2015 quan vam co­men­çar a no­tar una lleu­mi­llo­ra, que es va anar con­so­li­dant el 2016, el 2017 i en­guany. Tot i que els preus no són com­pa­ra­bles als del 2007, po­dem dir que hem sor­tit de la cri­si". Tà­pi­es, per la se­va ban­da, és del pa­rer que el mer­cat im­mo­bi­li­a­ri a An­dor­ra ac­tu­al­ment és ac­tiu. "Els can­vis­més no­ta­bles que hem no­tat els úl­tims anys són l'aug­ment de la de­man­da de pro­duc­tes d'al­ta qua­li­tat".

03

02

04

01

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.