Jo­sé Luis Mar­tí­nez Cam­pu­za­no

La Vanguardia (Català) - Diners - - INPUT - J.L. Mar­tí­nez Cam­pu­za­no

Es­ta­bi­li­tat ban­cà­ria

Els in­ver­sors as­su­mei­xen la pos­si­bi­li­tat d’equi­vo­car-se en les pre­vi­si­ons de ne­go­ci de les com­pa­nyi­es o en l’evo­lu­ció de l’es­ce­na­ri eco­nò­mic o fi­nan­cer. Fins i tot ad­me­ten la pos­si­bi­li­tat que pu­guin sor­gir cig­nes negres, ris­cos di­fí­cils de va­lo­rar a pri­o­ri i amb con­se­qüèn­ci­es tam­bé in­cer­tes. Amb tot, els re­sul­ta molt di­fí­cil ac­cep­tar la in­cer­te­sa ju­rí­di­ca, la fal­ta de les nor­mes clares so­bre les quals fer les se­ves hi­pò­te­sis o els girs ra­di­cals en la re­gu­la­ció. La in­cer­te­sa ju­rí­di­ca ge­ne­ra un cal­do de cul­tiu per a la por pru­dent o el pànic ir­ra­ci­o­nal, un en­torn d’ele­va­da in­es­ta­bi­li­tat pro­pi­ci per a l’es­pe­cu­la­ció.

El que h apas­sat amb l’ evo­lu­ció en bor­sa dels bancs es­pa­nyols els úl­tims deu di­es és un bon exem­ple del cost de la in­se­gu­re­tat ju­rí­di­ca. I és un cost que tots pa­tim, si­guem o no ac­ci­o­nis­tes dels bancs. La des­con­fi­an­ça que pro­vo­ca un can­vi in­es­pe­rat en nor­mes as­sen­ta­des des de fa tant temps s’es­tén­com­la pól­vo­ra a tots els sec­tors i es­trats eco­nò­mics. La por s’en­co­ma­na. Es pot tri­gar molt de temps a re­cu­pe­rar la con­fi­an­ça per­du­da per una de­ci­sió in­es­pe­ra­da i pot­ser no me­di­ta­da en pro­fun­di­tat.

L’es­ta­bi­li­tat ban­cà­ria és fo­na­men­tal per al crei­xe­ment eco­nò­mic. Ai­xí ho van en­ten­dre les nos­tres au­to­ri­tats du­rant la cri­si, co­sa que les va por­tar a apro­var una re­gu­la­ció es­tric­ta i a apli­car una su­per­vi­sió ex­haus­ti­va so­bre els bancs. ElBCE­re­co­nei­xia aques­ta ma­tei­xa set­ma­na que els bancs eu­ro­peus s’en­fron­ten a nom­bro­sos ris­cos que de­ri­ven ma­jo­ri­tà­ri­a­ment de la se­va ac­ti­vi­tat, que és con­ce­dir i ges­ti­o­nar el risc de crè­dit. D’al­tres són la in­cer­te­sa ge­o­po­lí­ti­ca, lac iber de­lin­qüèn­cia, els ris­cos cli­mà­tics i la com­pe­tèn­cia en ser­veis fi­nan­cers dels nous ope­ra­dors. Els bancs po­den con­tro­lar aquests ris­cos, sem­pre que par­tei­xin d’unes nor­mes clares i pre­dic­ti­bles.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.