Amb una go­ta de sang

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Cre­atSens crea un dis­po­si­tiu no in­va­siu per al di­agnòs­tic re­nal Am­bu­na go­ta de sang i cinc mi­nuts d’es­pe­ra n’hi ha prou per con­tro­lar ide­tec­tar malal­ti­es re­nals crò­ni­ques grà­ci­es aun­dis­po­si­tiu mè­dic­noin­va­siu desen­vo­lu­pat per Cre­atSens, una spin-off de la Uni­ver­si­tat Ro­vi­ra iVir­gi­li. La­tec­no­lo­gia desen­vo­lu­pa­da, que per­met re­duir cos­tos eco­nò­mics, ja dis­po­sa d’un pro­to­tip fun­ci­o­nal va­li­dat a l’hos­pi­tal Clí­nic de Bar­ce­lo­na. Per desen­vo­lu­par el pro­jec­te, la start-up va re­breu­na­jut de 160.000 eu­ros de la Fun­da­ció Re­nal Iñi­go Ál­va­rez de Ma­drid. Fun­da­da el 2017, Cre­atSens és una de les deu start-ups par­ti­ci­pants en el pro­gram aI Q SN ex t Tec h im­pul­sat per Ac­ció i or­ga­nit­zat per l’IQSTechFac­tory.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.