Ges­tió in­tel·li­gent de les xar­xes so­ci­als

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Epsi­lon Tech­no­lo­gi­es au­to­ma­tit­za el pro­cés d’anà­li­si de l’en­torn di­gi­tal per­què les mar­ques en tre­guin el mà­xim pro­fit

Les xar­xes so­ci­als són clau en l’es­tra­tè­gia de co­mu­ni­ca­ció de les mar­ques. La se­va ges­tió im­pli­ca la uti­lit­za­ció ca­da ve­ga­da de­més re­cur­sos, eco­nò­mics i hu­mans, i de­més temps. Per au­to­ma­tit­zar i agi­li­tar el pro­cés de re­co­pi­la­ció, me­su­ra­ment, ava­lu­a­ció i ex­pli­ca­ció ra­ci­o­nal de les da­des en l’en­torn di­gi­tal i a les xar­xes so­ci­als, la fir­ma ca­ta­la­na Epsi­lon Tech­no­lo­gi­es ha desen­vo­lu­pat un softwa­re pro­pi que con­ver­teix el big da­ta de les xar­xes so­ci­als en in­tel·li­gèn­cia de da­des. L’ob­jec­tiu d’Ica­rus Di­gi­tal, el nom amb què s’ha ba­te­jat el softwa­re, és que “les mar­ques pu­guin pren­dre de­ci­si­ons es­tra­tè­gi­ques de ma­ne­ra àgil i pre­ci­sa”, ex­pli­ca Daniel Dé­vai, di­rec­tor exe­cu­tiu d’Epsi­lon Tech­no­lo­gi­es.

Fir­mes com Uni­le­ver, Da­no­ne, Axi­o­na, BBVA, Rep­sol, Ni­vea o el Grup Pas­cu­al ja han con­fi­at la ges­tió de les se­ves xar­xes so­ci­als a aques­ta em­pre­sa fa­mi­li­ar ca­ta­la­na amb seu a Sant Cu­gat del Va­llès. “Tre­ba­llem tant per a pe­ti­tes imit­ja­nes em­pre­ses [pi­mes] com per a grans com­pa­nyi­es es­pa­nyo­les amb pre­sèn­cia a l’es­tran­ger”, in­di­ca Dé­vai, fill d’uns dels fun­da­dors, Ál­va­ro Dé­vai. Pa­ral·le­la­ment, Epsi­lon Tech­nol ogi­es aca­ba d’es- tre­nar una di­vi­sió for­ma­ti­va, So­ci­alMe­dia Mas­ter­class, amb cur­sos que po­sen a l’abast de les em­pre­ses el know how de la com­pa­nyia i tam­bé les prin­ci­pals ten­dèn­ci­es del­mer­cat. L’em­pre­sa pre­veu aca­bar l’any amb una fac­tu­ra­ció d’1,7 mi­li­ons d’eu­ros.

Cre­a­da el 1993 per Ál­va­ro Dé­vai i Pe­pa For­gas, Epsi­lon Tech­no­lo­gi­es era ori­gi­nal­ment “una em­pre­sa de ser­vei de màr­que­ting di­rec­te”, diu el di­rec­tor exe­cu­tiu. Van apos­tar per cre­ar un cen­tre d’aten­ció al cli­ent mul­ti­ca­nal per­què les mar­ques fes­sin pro­mo­ci­ons­més efi­ca­ces i ren­di­bles. “El ne­go­ci ha evo­lu­ci­o­nat amb els anys”, afe­geix Dé­vai. En­tre els rep­tes de fu­tur de l’em­pre­sa des­ta­ca “trans­for­mar di­gi­tal­ment en­ca­ra més la com­pa­nyia”, en pa­rau­les del di­rec­tor ge­ne­ral. “Vo­lem vir­tu­a­lit­zar el nos­tre ser­vei i ofe­rir ser­veis d’in­tel·li­gèn­cia”, afe­geix.

Epsi­lon Tech­no­lo­gi­es té 15 tre­ba­lla­dors di­rec­tes i 30 d’in­di­rec­tes i s’au­to­fi­nan­ça amb re­cur­sos pro­pis.

RO­SER VILALLONGA

Daniel Dé­vai, di­rec­tor exe­cu­tiu d’Epsi­lon Tech­no­lo­gi­es i fill del co­fun­da­dor de l’em­pre­sa Ál­va­ro Dé­vai

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.