Ha­bi­tat­ges sen­se hi­po­te­ca

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Mi­ni ca­sas bar­ce­lo­na pro­jec­ta i cons­tru­eix en 45 di­es edi­fi­ca­ci­ons per­so­ni­fi­ca­des i am­pli­a­bles, de 45 m2, per 45.000 eu­ros Mó­ni­ca Fernández i Agus­tín Gón­go­ra, ar­qui­tec­ta i cons­truc­tor, són pa­re­lla a la vi­da re­al i tam­bé a la fei­na. Junts han cre­at l’ em­pre­sa Mi­ni ca­sas bar­ce­lo­na, que ofe­reix una so­lu­ció in­te­gral de pro­jec­te, ges­tió i edi­fi­ca­ció claus en mà d’ha­bi­tat­ges de 45 m2en 45 di­es i per 45.000 eu­ros. “Ens vam ado­nar que la hi­po­te­ca era una bar­re­ra im­por­tant en el sec­tor de les mi­ni­ca­ses, de ma­ne­ra que vam cre­ar una fór­mu­la que per­me­tés cons­truir edi­fi­ca­ci­ons per­so­ni­fi­ca­des i am­pli­a­bles se­gons la dis­po­ni­bi­li­tat de la but­xa­ca del cli­ent, sen­se ne­ces­si­tat d’anar al banc”, ex­pli­ca Gón­go­ra.

Mi­ni­ca­sas­bar­ce­lo­na for­ma part del Gru­po Ár­bol, que fac­tu­ra uns 300.000 eu­ros anu­als

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.