SUB­HAS­TA RE­CORDS DEL ROCK

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES - Carlos Gar­cía-Osu­na

‘Porc in­fla­ble’, de Pink Floyd Su­bas­ta Set­dart.com | Bar­ce­lo­na | Es­ti­ma­ció: de 8.000 a 10.000 eu­ros | Tel. 93-246-32-41

Al vol­tant de 6.000 pe­ces per­ta­nyents als fons del Mu­seu del Rock de Jor­di Tar­dà es dis­per­sa­ran ca­da di­me­cres fins al mes de ge­ner a Set­dart.com. Aques­ta ven­da con­vo­ca els amants dels me­mo­ra­blia rockers, re­cords de les dè­ca­des pro­di­gi­o­ses de la se­go­na mei­tat del se­gle XX. Ro­gers Wa­ters, un dels lí­ders de Pink Floyd, bus­ca­va una imat­ge po­tent per a la ca­rà­tu­la d’un disc i se li va acu­dir la d’un porc vo­la­dor (Al­gie) que, al­ho­ra, era una me­tà­fo­ra de la clas­se po­lí­ti­ca bri­tà­ni­ca de l’èpo­ca. Aques­ta ex­tra­va­gant cri­a­tu­ra s’ofe­reix en­tre 8.000 i 10.000 eu­ros.

Un vi­nil, A night at the ope­ra, el quart àl­bum d’es­tu­di del grup Qu­e­en, sig­nat per tots els seus mem­bres, es co­tit­za en­tre 2.500 i 3.500 eu­ros. Una gui­tar­ra elèc­tri­ca Jay Tur­ner, sig­na­da per Rin­go Starr i Paul McCart­ney, com­par­teix la­ma­tei­xa es­ti­ma­ció. I una al­tra gui­tar­ra elèc­tri­ca Squi­er Te­le, sig­na­da pel lí­der de la ban­da U2, Bo­no, cos­ta 1.500 eu­ros.

Un con­junt de du­es lle­tres de can­çons inè­di­tes de Bru­ce Springs­te­en, da­ta­des el 1971, vol­ta en­tre els en­tre els 2.500 i els 2.800 eu­ros. La ba­nye­ra ori­gi­nal pro­ce­dent de la­man­sió Wo­od­si­de d’El­ton John, re­a­lit­za­da en fi­bra de vi­dre, es ven de 3.000 a 3.500 eu­ros. I una postal en­vi­a­da per John Len­non al seu fill Ju­li­an des d’Al­me­ria el 1967, on diu que el tro­ba a fal­tar, ar­ri­ba­rà a 10.000 eu­ros.

En­tre els ob­jec­tes hi ha dis­cos i gui­tar­res sig­na­des i lle­tres de can­çons

Pen­joll Amour d’or de 18 kt amb tur­ma­li­na. PVP: 1.600 eu­ros

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.