Els bancs hu­ma­nit­zen la tec­no­lo­gia per adap­tar-se a l’era di­gi­tal

Una dè­ca­da des­prés de la cri­si de Leh­man Brot­hers i de la ir­rup­ció dels te­lè­fons in­tel·li­gents, el sec­tor abor­da una pro­fun­da trans­for­ma­ció

La Vanguardia (Català) - Diners - - FÒRUMS - Pa­trí­cia Coll Jo­sep Llu­ís Mi­có

La his­tò­ria cen­te­nà­ria dels grans bancs va fer un tomb fa deu anys. La fa­lli­da del ge­gant fi­nan­cer dels Es­tats Units Leh­man Brot­hers va des­en­ca­de­nar la cri­si eco­nò­mi­ca mun­di­al més im­por­tant des del crac del 29 i va es­tar a punt de fer tre­mo­lar els fo­na­ments que sos­te­nen el sis­te­ma. En pa­ral·lel, la rà­pi­da ex­pan­sió dels te­lè­fons in­tel·li­gents des­prés del llan­ça­ment del primer iP­ho­ne d’Ap­ple va ori­gi­nar un can­vi de pa­ra­dig­ma cap a la di­gi­ta­lit­za­ció de la co­mu­ni­ca­ció, els ne­go­cis i la so­ci­e­tat en con­junt.

Una dè­ca­da des­prés d’aquest punt d’in­fle­xió, Es­pa­nya es­tà em­pre­nent una re­for­ma del seu sis- te­ma fi­nan­cer sen­se pre­ce­dents, en la qual s’ha po­sat en mar­xa la unió ban­cà­ria. L’im­pa­ra­ble pro­cés de can­vi di­gi­tal es desen­vo­lu­pa al­ho­ra que es com­pli­ca l’es­ce­na­ri in­ter­na­ci­o­nal en què ope­ren els grans bancs, molt més di­fí­cil d’en­ten­dre en un en­torn glo­bal com l’ac­tu­al.

Com as­se­nya­la el so­ci res­pon­sa­ble del sec­tor fi­nan­cer de KPMG EMA i so­ci prin­ci­pal de KMPG Abo­ga­dos, Fran­cis­co Uría, “el con­text no pot ser més com­plex, des de molts punts de vis­ta: bai­xos ti­pus d’in­terès, un es­ce­na­ri ge­o­po­lí­tic des­co­ne­gut, can­vis re­gu­la­to­ris sen­se pre­ce­dents, mas­sa fa­vo­ra­bles als nous ac­tors, i la trans­for- ma­ció di­gi­tal a gran ve­lo­ci­tat”.

KPMG és l’am­fi­trió dels Di­à­legs de Fu­tur amb La Van­guar­dia, que amb el le­ma “Efi­ci­èn­cia, trans­for­ma­ció di­gi­tal i ren­di­bi­li­tat” ha aple­gat a la re­dac­ció del di­a­ri els res­pon­sa­bles de trans­for­ma­ció di­gi­tal de qua­tre grans en­ti­tats ban­cà­ri­es per de­ba­tre so­bre les se­ves pri­o­ri­tats es­tra­tè­gi­ques.

El di­rec­tor ge­ne­ral ad­junt i di­rec­tor de trans­for­ma­ció de ne­go­cis i màr­que­ting de Banc Sa­ba­dell, Ma­nu­el Tresánc­hez, re­co­neix que el sec­tor té al da­vant “la tem­pes­ta per­fec­ta”. Res­pec­te al rep­te de la trans­for­ma­ció di­gi­tal, Tresánc­hez re­cor­da que els bancs “sem­pre han es­tat no­des de re­la­ció” i des­ta­ca que el que can­via “és la ma­ne­ra en què se sus­ten­ta aques­ta re­la­ció”. En vis­ta del nou es­ce­na­ri, Banc Sa­ba­dell apos­ta per “tres pa­lan­ques: efi­ci­èn­cia, pro­duc­ti­vi­tat comercial i ex­pe­ri­èn­cia del cli­ent”, de ma­ne­ra que im­pul­sa una “trans­for­ma­ció de les per­so­nes”, com la de­fi­neix

Crip­to­mo­ne­des

Els grans bancs par­ti­ci­pen en pla­ta­for­mes ‘blockc­hain’ per ex­plo­rar les pos­si­bi­li­tats que te­nen i des­ta­quen que han­mi­llo­rat en se­gu­re­tat i trans­pa­rèn­cia

el di­rec­tor ge­ne­ral ad­junt.

Amés de la in­te­gra­ció de Ban­co Po­pu­lar, el Santander afron­ta un al­tre pro­jec­te de gran en­ver­ga­du­ra: el can­vi di­gi­tal. Se­gons el di­rec­tor de ban­ca di­gi­tal i in­no­va­ció de Santander Es­pa­nya, Luis Co­lo­ra­do, en aquest fe­no­men im­pa­ra­ble, “la tec­no­lo­gia és un ha­bi­li­ta­dor, però el més im­por­tant és la trans­for­ma­ció de les per­so­nes i dels pro­ces­sos”.

La clau de fu­tur, pel di­rec­tor de ban­ca di­gi­tal del Santander, és tro­bar “el punt d’in­te­gra­ció en­tre l’àm­bit fí­sic, l’àm­bit di­gi­tal i el ca­nal re­mot” i “hu­ma­nit­zar la tec­no­lo­gia”. En aquest punt, subrat­lla que cal te­nir en comp­te que “no tot­hom és na­diu di­gi­tal”.

Des de Cai­xaBank, el di­rec­tor de màr­que­ting, Xavier Mas, des­ta­ca que el va­lor més pre­uat “és la con­fi­an­ça dels cli­ents”. En vis­ta dels des­a­fi­a­ments que obre la trans­for­ma­ció di­gi­tal, Cai­xaBank tre­ba­lla en di­ver­ses lí­ni­es: “La seg­men­ta­ció per ofe­rir un ser­vei més es­pe­ci­a­lit­zat i om­ni­ca­nal, per a par­ti­cu­lars i em­pre­ses de

Ci­ber­se­gu­re­tat

Cal una gran in­ver­sió i la co­o­pe­ra­ció pu­bli­co­pri­va­da per fer front a les ame­na­ces que s’en­tre­ve­uen per ga­ran­tir les da­des i transac­ci­ons

to­ta me­na, de start-ups a grans cor­po­ra­ci­ons; l’es­ta­bli­ment de re­la­ci­ons per­so­nals que per­du­rin, ja si­gui per la pre­sèn­cia fí­si­ca o per al­tres me­ca­nis­mes; i el can­vi cul­tu­ral in­tern, amb equips mul­ti­dis­ci­pli­na­ris que ge­ne­rin ve­lo­ci­tat i agi­li­tat”.

BBVA, se­gons el di­rec­tor ad­junt de trans­for­ma­ció di­gi­tal, Ra­úl Pé­rez, ha ini­ci­at un “pro­fund can­vi en tots els àm­bits que re­que­reix mol­ta ge­ne­ro­si­tat en un nou con­text amb l’ob­jec­tiu de ser una em­pre­sa om­ni­ca­nal ba­sa­da en les da­des”. Pé­rez as­se­gu­ra que és molt im­por­tant “acom­pa­nyar el cli­ent en el dia a dia, i en els mo­ments im­por­tants, sen­se que hi tro­bi rup­tu­res” i “cons­truir ex­pe­ri­èn­ci­es úni­ques allà on si­gui l’usu­a­ri, que avui és al mò­bil, ja que s’hi pas­sa qua­tre ho­res imit­ja al dia”. Per aques­ta raó, res­sal­ta: “Si ets al mò­bil, ets amb el cli­ent”.

Re­gu­la­ció, com­pe­tèn­cia i co­o­pe­ra­ció

La tec­no­lo­gia di­gi­tal ha pro­pi­ci­at la dis­rup­ció en molts sec­tors, tam­bé en el de la in­ter­me­di­a­ció fi­nan­ce­ra. En­tre els nous com­pe­ti­dors de la ban­ca, hi ha els ano­me­nats players (ju­ga­dors), se­gons el llen­guat­ge de la no­va eco­no­mia. En­tre aquests ju­ga­dors des­ta­quen les fin­techs ( em­pre­ses

emer­gents), unes start-ups es­pe­ci­a­lit­za­des a ofe­rir ser­veis fi­nan­cers. En el seu cas, el com­po­nent di­gi­tal for­ma part del seu ori­gen, de la se­va ar­rel. No s’han d’adap­tar al nou en­torn per­què ja hi han nas­cut.

Les fin­techs, però, no són els únics players que han en­trat en el ter­reny en què fins ara es mo­vi­en gai­re­bé en so­li­ta­ri els grans re­fe­rents del sec­tor ban­ca­ri. Amés de les em­pre­ses emer­gents, els ge­gants tec­no­lò­gics, cone­guts com a big­techs, es trans­for­men de ma­ne­ra ac­ce­le­ra­da en enor­mes pla­ta­for­mes que in­gres­sen en to­tes les ac­ti­vi­tats eco­nò­mi­ques.

Els players es con­ver­tei­xen molt so­vint en fre­ne­mi­es, un ne­o­lo­gis­me for­mat per les pa­rau­les an­gle­ses fri­end ( amic) i enemy ( ene­mic) i que ser­veix per des­criu­re la re­la­ció en­tre em­pre­ses que po­den ac­tu­ar al­ho­ra com a ali­a­des i com­pe­ti­do­res.

Per Cis­cu Gi­bert, so­ci res­pon­sa­ble de KPMG a Ca­ta­lu­nya, ens tro­bem amb una “di­nà­mi­ca en què con­vi­uen dos mons molt di­fe­rents”, amb una “clara di­co­to­mia en­tre un en­torn re­gu­lat, la ban­ca, i un al­tre que no ho es­tà tant, el de les fin­techs”. Gi­bert con­si­de­ra que, de ve­ga­des, “la re­gu­la­ció pres­si­o­na en sen­tits opo­sats, i un cas tan­gi­ble d’aques­ta con­tra­dic­ció és l’uni­vers de les da­des, en què l’RGPD obli­ga a man­te­nir-los so­ta con­fi­den­ci­a­li­tat i la PSD2 por­ta a com­par­tir-los”.

Per pri­me­ra ve­ga­da, la no­va re­gu­la­ció im­po­sa al banc que per­me­ti l’ac­cés de ter­cers (com co­mer­ços o al­tres em­pre­ses fi­nan­ce­res) als comp­tes de pa­ga­ments dels seus cli­ents si aquests cli­ents ho au­to­rit­zen, i tam­bé a l’ini­ci dels pa­ga­ments en nom seu. To­tes aques­tes pos­si­bi­li­tats obren l’ac­cés a les da­des dels cli­ents ban­ca­ris a al­tres en­ti­tats quan l’usu­a­ri ho au­to­rit­zi.

Amb aques­tes re­gles del joc, Fran­cis­co Uría creu que els bancs “s’en­fron­ten a un eco­sis­te­ma de pres­ta­ció de ser­veis fi­nan­cers que es­tà can­vi­ant, amb les fin

techs, és a dir, em­pre­ses emer­gents que uti­lit­zen la tec­no­lo­gia per ofe­rir ser­veis fi­nan­cers in­no­va­dors, i la no­va es­pè­cie que en­ca­ra ha d’ar­ri­bar al sis­te­ma, ai­xò és, les big­techs, grans com­pa­nyi­es tec­no­lò­gi­ques com Go­o­gle, Ap­ple, Fa­ce­bo­ok i Ama­zon”.

Te­nint al cap aquests nous com­pe­ti­dors, el di­rec­tor de màr­que­ting de Cai­xaBank diu que “bo­na part de la in­no­va­ció tam­bé re­cau en les fin­techs”. Tot i ai­xò, ma­ti­sa que els cli­ents els te­nen els bancs”. Per ai­xò con­si­de­ra que el que han de fer aques­tes en­ti­tats “és col·la­bo­rar-hi”. “Si som capa­ços de fer-ho –ar­gu­men­ta–, es do­na­rà una sim­bi­o­si be­ne­fi­ci­o­sa, tant per a les fin­techs com per a la ban­ca”. Ai­xí i tot, per­què ai­xò pas­si, com ad­ver­teix Xavier Mas, “la re­gu­la­ció ha de per­me­tre aques­tes ali­an­ces”.

El di­rec­tor ad­junt de trans­for­ma­ció di­gi­tal del BBVA es man­té en la ma­tei­xa lí­nia: “Cal par­lar de tu a tu amb les fin­techs, so­bre col·la­bo­ra­ció i cons­truc­ció”. Ra­úl Pé­rez es mos­tra con­ven­çut que “la in­no­va­ció ober­ta és vi­tal”, ja que, a pa­rer seu, cal “mo­di­fi­car les es­truc­tu­res per dur a ter­me aque­lla col·la­bo­ra­ció”. Igual­ment, aler­ta que “la re­gu­la­ció ha d’acom­pa­nyar aquests can­vis”.

Des de Banc Sa­ba­dell, el di­rec­tor ge­ne­ral ad­junt i di­rec­tor de trans­for­ma­ció de ne­go­cis i màr­que­ting de­ta­lla que aques­ta col·la­bo­ra­ció ne­ces­si­ta dos in­gre­di­ents: d’una ban­da, “una re­gu­la­ció que la pro­pi­ciï” i, de l’al­tra, “una ac­ti­tud ober­ta”. Ma­nu­el Tresánc­hez afe­geix que “els bancs, pre­ci­sa­ment per­què són no­des, sem­pre han com­plert amb exi­gèn­ci­es re­gu­la­tò­ri­es” i que la clau en aquest con­text és “iden­ti­fi­car i de­fen­sar la re­la­ció amb els cli­ents”. Per acon­se­guir aquest es­ce­na­ri de co­o­pe­ra­ció, en bene- fi­ci del cli­ent, Cis­cu Gi­bert pro­po­sa que no es re­gu­li l’en­ti­tat, “si­nó l’ac­ti­vi­tat” que es du a ter­me.

Com ex­pli­ca el di­rec­tor de ban­ca di­gi­tal i in­no­va­ció de Santander Es­pa­nya, la se­va en­ti­tat veu els nous players amb qui es re­la­ci­o­na el cli­ent fi­nan­cer com a “col·la­bo­ra­dors ne­ces­sa­ris”. Per ai­xò, Luis Co­lo­ra­do ar­ri­ba a la con­clu­sió que, en el con­text ac­tu­al, en què ope­ren grans bancs com el seu, tot­hom va en la di­rec­ció i han de co­o­pe­rar, ja que, a la fi, “l’ex­pe­ri­èn­cia del cli­ent és el fo­na­men­tal”.

Amés d’apro­fun­dir en aques­tes fór­mu­les de col·la­bo­ra­ció amb les

fin­techs, els grans bancs par­ti­ci­pen en pla­ta­for­mes blockc­hain (ca­de­na de blocs), amb l’ob­jec­tiu d’ex­plo­rar-les tan bé com si­gui pos­si­ble. Una blockc­hain és una tec­no­lo­gia de comp­ta­bi­li­tat dis­tri­bu­ï­da ba­sa­da, com in­di­ca el nom ma­teix, en una ca­de­na de blocs que des­cen­tra­lit­za les transac­ci­ons fi­nan­ce­res. Els cli­ents d’aques­tes pla­ta­for­mes fan ser­vir per dur a ter­me pa­ga­ments les ano­me­na­des crip­to­mo­ne­des, en­tre les que des­ta­quen el bit­coin i l’et­her.

Ra­úl Pé­rez, di­rec­tor ad­junt de trans­for­ma­ció di­gi­tal del BBVA, ob­ser­va la se­güent coin­ci­dèn­cia: “La blockc­hain va néi­xer al­ho­ra que l’iP­ho­ne i, si bé no ha anat a la ma­tei­xa ve­lo­ci­tat, des del 2017 i, en es­pe­ci­al, el 2018, ha ad­qui­rit un gran pro­ta­go­nis­me”. En el cas del BBVA, Pé­rez ex­pli­ca que han co­men­çat a fer “pro­ves re­als” i a “veu­re les bon­dats que té, com ara la se­gu­re­tat, l’efi­ci­èn­cia, la trans­pa­rèn­cia i la ra­pi­de­sa, i les capa­ci­tats de la blockc­hain, per exem­ple, per trans­fe­rir di­ners d’un con­ti­nent a d’al­tres o la sig­na­tu­ra de con­trac­tes”.

Cai­xaBank par­ti­ci­pa en pla­ta­for­mes blockc­hain cap­da­van­te­res. El di­rec­tor de màr­que­ting, Xavier Mas, con­si­de­ra que “se­rà una bo­na aju­da en el fu­tur”. De fet, té ben pre­sents els avan­tat­ges que ofe­reix ac­tu­al­ment per fer més àgils les trans­fe­rèn­ci­es in­ter­na­ci­o­nals.

El di­rec­tor ge­ne­ral ad­junt i res­pon­sa­ble de trans­for­ma­ció de ne­go­cis imàr­que­ting de Banc Sa­ba­dell, Ma­nu­el Tresánc­hez, au­gu­ra que la blockc­hain tin­drà “molt re­cor­re­gut” en àm­bits que ara ni tan sols ens ima­gi­nem, i afe­geix: “Es­tem as­sis­tint a una for­ta i ra­pi­dís­si­ma dis­so­lu­ció de les fron­te­res en­tre sec­tors”.

La ci­ber­se­gu­re­tat és un al­tre dels grans rep­tes que afron­ta el sec­tor ban­ca­ri en el seu pro­cés de trans­for­ma­ció di­gi­tal. Aquí tam­bé és clau la co­o­pe­ra­ció. Se­gons Fran­cis­co Uría, so­ci res­pon­sa­ble del sec­tor fi­nan­cer de KPMG EMA i so­ci prin­ci­pal de KMPG Abo­ga­dos, la pro­tec­ció de les ope­ra­ci­ons a la xar­xa obli­ga els bancs a as­su­mir una “enor­me in­ver­sió”, de ma­ne­ra que s’im­po­sa la col·la­bo­ra­ció “en­tre en­ti­tats pu­bli­co­pri­va­des per com­ba­tre ple­ga­des les ame­na­ces” que es pre­sen­tin.

El re­sum d’Uría és aquest: “Anem cap a un món en què els pres­ta­dors de ser­veis fi­nan­cers se­ran in­fi­nits”. Les in­còg­ni­tes per re­ve­lar aug­men­ten dia a dia. A qui­nes no­ves in­te­gra­ci­ons en el sis­te­ma fi­nan­cer do­na­rà lloc tot aquest pro­cés? Quins se­ran els prò­xims mo­vi­ments de les fin

techs i els ge­gants tec­no­lò­gics en l’àm­bit fi­nan­cer? Quin re­cor­re­gut aca­ba­rà te­nint la blockc­hain i les crip­to­mo­ne­des? Fun­ci­o­na­rà la in­ci­pi­ent col·la­bo­ra­ció en­tre l’eco­sis­te­ma tec­no­lò­gic i els grans bancs fins a ar­ri­bar a la sim­bi­o­si? De qui­na ma­ne­ra s’es­ta­bli­ran les nor­mes en aquest com­plex nou sis­te­ma fi­nan­cer?

Cal que bancs i ‘fin­techs’ par­lin de tu a tu, però fal­ta que es fa­ci­li­ti una re­gu­la­ció

S’im­po­sen les ope­ra­ci­ons amb crip­to­mo­ne­des i obren un uni­vers des­co­ne­gut

ANA JIMÉNEZ

Els po­nents, fo­to­gra­fi­ats amb la mo­de­ra­do­ra del de­bat, Pa­trí­cia Coll

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.