La ban­ca pas­sa l’exa­men

La va­lo­ra­ció dels tests dels qua­tre grans que ha fet l’EBA im­pul­sa l’Ibex aques­ta set­ma­na

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS - Pri­mo Gonzá­lez

Ace­ri­nox (-2,95%) perd més d’un 13% del co­men­ça­ment d’any en­çà i no aca­ba de fre­nar la sag­nia, des­prés de si­tu­ar-se com el se­gon pit­jor va­lor del se­lec­tiu du­rant el mes d’oc­tu­bre, amb un 20% de pèr­dua el­mes. La pos­si­bi­li­tat d’un apai­va­ga­ment en les ten­ses re­la­ci­ons co­mer­ci­als de la Xi­na amb els EUA pot can­vi­ar el rumb de la se­va co­tit­za­ció les set­ma­nes vi­nents.

Ac­ci­o­na (+2,36%) ha pu­jat fins a la zo­na dels 76 eu­ros per ac­ció, amb un avenç d’un 16% del co­men­ça­ment d’any en­çà.

ACS (+5,50%) ha acon­se­guit re­ac­ci­o­nar a l’al­ça i su­perar de llarg els 33 eu­ros per ac­ció, am­bu­na de les pu­ja­des més for­tes que ha tin­gut aquest any i que han es­tat acom­pa­nya­des per im­por­tants xi­fres de con­trac­ta­ció al­guns di­es.

Ae­na (-1,36%) ha in­sis­tit en les re­cu­la­des, aques­ta ve­ga­da em­pe­sa per la mala va­lo­ra­ció que han fet els ana­lis­tes de l’HSBC, que li van re­ta­llar el preu ob­jec­tiu fins a 124 eu­ros per ac­ció. Perd més d’un 15% des del ge­ner.

Ama­deus (+0,48%) ha acon­se­guit un mo­dest guany set­ma­nal, però n’hi ha­gut prou per pu­jar d’es­glaó, per so­bre dels 71 eu­ros, tot i que sen­se ar­ri­bar als seus mà­xims his­tò­rics de 82 eu­ros, d’aquest mes d’oc­tu­bre.

Ar­ce­lor Mit­tal (+4,82%) ha re­but bo­nes va­lo­ra­ci­ons des­prés de la pre­sen­ta­ció dels seus be­ne­fi­cis tri­mes­trals, co­sa que aques­ta set­ma­na ha per­mès un apre­ci­a­ble aug­ment de la se­va cas­ti­ga­da co­tit­za­ció, que ha su­perat els 22 eu­ros per tí­tol. La pos­si­ble mi­llo­ra dels con­flic­tes co­mer­ci­als in­ter­na­ci­o­nals tam­bé l’ha aju­dat ami­llo­rar.

Banc Sa­ba­dell (+9,44%) ha re­bo­tat amb for­ça abans de la pu­bli­ca­ció dels re­sul­tats dels test d’es­très do­nats a conèi­xer aquest di­ven­dres a la tar­da. El Sa­ba­dell és el banc amb xi­fres més ajus­ta­des per­què ha sor­tit ai­rós de la pro­va, co­sa que ha afec­tat la se­va co­tit­za­ció amb més èm­fa­si que la res­ta dels grans bancs es­pa­nyols que ha­vi­en de pas­sar l’exa­men.

Bankia (+1,18%) té al da­vant l’as­sig­na­tu­ra pen­dent dels 3 eu­ros per ac­ció i aques­ta set­ma­na s’hi ha acos­tat una mi­ca més. Hau­rà hau­rà de pas­sar la pro­va de les hi­po­te­ques, amb la re­so­lu­ció que adop­ti el Su­prem, que se sa­brà ben avi­at.

Bankin­ter (+6,14%) ha re­cu­pe­rat la co­ta dels 7 eu­ros per ac­ció amb bas­tan­ta fol­gan­ça, tot i que en­ca­ra es­man­té en ne­ga­tiu aquest any.

BBVA (+1,49%) va per­dre a co­men­ça­ment de set­ma­na la co­ta de 5 eu­ros, però els va re­cu­pe­rar i s’ha mo­gut en mí­nims his­tò­rics des­prés de la pu­bli­ca­ció dels seus re­sul­tats tri­mes­trals, als quals di­ver­ses fir­mes d’anà­li­si no han atri­bu­ït gai­re con­sis­tèn­cia. Di­ver­ses com­pa­nyi­es han re­ta­llat el seu preu ob­jec­tiu, en al­guns ca­sos fins a 4,5 eu­ros per ac­ció.

Cai­xaBank (+1,74%) ha re­du­ït a un 4% les pèr­du­es anu­als des­prés de la re­cu­pe­ra­ció d’aquests úl­tims di­es.

Cell­nex (+2,33%) s’ha con­so­li­dat per so­bre dels 21 eu­ros per ac­ció, tot i que al­guns ana­lis­tes apun­ten bas­tant­més amunt, com el Santander, que li as­sig­na una va­lo­ra­ció su­pe­ri­or a 28 eu­ros. Di­ven­dres que ve, dia 9, sa­brem els seus re­sul­tats, si bé al­guns ana­lis­tes li an­ti­ci­pen va­lo­ra­ci­ons bas­tant fa­vo­ra­bles.

Cie Au­to­mo­ti­ve (+8,01%) ha re­ac­ci­o­nat a l’al­ça aques­ta set­ma­na co­ma con­se­qüèn­cia de les ex­pec­ta­ti­ves fa­vo­ra­bles d’un acord aran­ze­la­ri en­tre els Es­tats Units i la Xi­na, que afa­vo­ri­ria el co­merç de com­po­nents per a au­to­mo­ció. Les ac­ci­ons han su­perat els 23,7 eu­ros al tan­ca­ment d’aques­ta set­ma­na, mal­grat que els ana­lis­tes de Bankin­ter hi ve­uen re­cor­re­gut fins a 25,5 eu­ros per ac­ció.

Co­lo­ni­al (-1,07%) s’ha allu­nyat una mi­ca més ala­bai­xa dels 9 eu­ros, però con­ser­va un guany del co­men­ça­ment d’any en­çà d’una mi­ca més d’un 8%.

Dia (-13,46%) no aban­do­na l’ele­va­dís­si­ma vo­la­ti­li­tat que l’acom­pa­nya des de fa bas­tan­tes set­ma­nes. Ja perd un 84% del seu va­lor del ge­ner en­çà.

Enagás (-1,16%) ha perdut els 23 eu­ros per ac­ció i ha tor­nat a pèr­du­es anu­als, tot i que per un­mar­ge pe­tit.

En­de­sa (+0,33%) man­té la se­va so­li­de­sa per so­bre de 18,5 eu­ros per ac­ció, un 7% de guany acu­mu­lat.

Fer­ro­vi­al (-1,40%) ha dei­xat pas­sar l’opor­tu­ni­tat dels seus re­sul­tats tri­mes­trals fa­vo­ra­bles sen­se que la se­va co­tit­za­ció es re­cu­pe­ri.

Gri­fols (+10,01%) ha li­de­rat aques­ta set­ma­na els guanys de l’Ibex 35 par­tint de l’im­pac­te po­si­tiu que ha tin­gut al mer­cat la se­va no­va tro­ba­lla en la llui­ta con­tra l’alz­hei­mer. La com­pa­nyia pa­ga­rà aquest 4 de desem­bre un dels dos di­vi­dends amb càr­rec als re­sul­tats d’aquest exer­ci­ci per im­port de

0,20 eu­ros per tí­tol. Les ac­ci­ons s’han si­tu­at per so­bre de 25,7 eu­ros i ja pu­gen un 6% l’any, des­prés de dei­xar en­re­re les pèr­du­es.

IAG (+6,12%) ha pre­sen­tat un dels guanys més grans del se­lec­tiu aques­ta set­ma­na i ha mar­cat una co­tit­za­ció per so­bre de 7 eu­ros. Els bons re­sul­tats i so­bre­tot les es­pe­ran­ça­do­res pre­vi­si­ons anun­ci­a­des aquests di­es han tor­nat l’op­ti­mis­me a aquest va­lor.

Iber­dro­la (-0,19%) es man­té en po­si­tiu aquest any, amb una pu­ja­da d’un 2% mal­grat la lleu en­so­pe­ga­da d’aques­ta set­ma­na.

In­di­tex (+1,78%) ha ar­ri­bat fi­nal­ment a la co­ta de 25 eu­ros per ac­ció, co­sa que li per­met re­bai­xar les pèr­du­es anu­als al vol­tant d’un 10%.

In­dra (+6,92%) ha acon­se­guit una apre­ci­a­ble re­cu­pe­ra­ció aquests di­es i ha es­tat a punt d’ar­ri­bar a 9 eu­ros per ac­ció. La se­va pèr­dua acu­mu­la­da l’any vol­ta un 20% des­prés de la re­cu­pe­ra­ció d’aquests di­es.

Map­fre (+5,55%) ha su­perat la co­ta de 2,6 eu­ros i ja es­mou en ter­reny po­si­tiu aquest any, amb un guany d’un 2% del ge­ner en­çà.

Me­di­a­set (+8,36%) es man­té com un dels pit­jors va­lors del se­lec­tiu, tot i que aques­ta set­ma­na ha acon­se­guit re­cu­pe­rar els 6 eu­ros i re­ta­llar de ma­ne­ra apre­ci­a­ble les se­ves pèr­du­es acu­mu­la­des fins a un 29%.

Me­liá Ho­tels (+3,16%) ha re­ac­ci­o­nat a l’al­ça des­prés de re­cu­pe­rar els 9 eu­ros per ac­ció, però perd un 17% aquest any.

Mer­lin Pro­per­ti­es (-2,04%) s’ha man­tin­gut al tan­ca­ment per so­bre dels 11 eu­ros per ac­ció, si bé es­tà a punt d’en­trar en pèr­du­es anu­als. Els ana­lis­tes d’In­ter­mo­ney han do­nat fa poc una va­lo­ra­ció a la com­pa­nyia de 13,5 eu­ros per tí­tol.

Na­turgy (-0,37%) man­té la po­si­ció com a se­gon­mi­llor va­lor del se­lec­tiu mal­grat la for­ta cor­rec­ció de les úl­ti­mes set­ma­nes.

Red Eléc­tri­ca (-2,22%) con­ser­va els guanys anu­als mal­grat les pre­ses de be­ne­fi­cis d’aquests úl­tims di­es.

Rep­sol (+3,28%) ha re­ac­ci­o­nat amb for­ça des­prés de la pu­bli­ca­ció dels seus re­sul­tats tri­mes­trals, amb la co­tit­za­ció clara­ment per so­bre de 15 eu­ros. La cai­gu­da del cru va res­tar for­ça a la se­va re­cu­pe­ra­ció, però gua­nya gai­re­bé un 9% del ge­ner en­çà.

Santander (+6,54%) va pre­sen­tar una de les mi­llors pu­ja­des del grup ban­ca­ri des­prés de la pre­sen­ta­ció de re­sul­tats, clara­ment per so­bre de 4 eu­ros. Les se­ves pèr­du­es anu­als s’han re­du­ït un 18%.

Si­e­mens Ga­me­sa (+0,81%) s’ha que­dat a to­car de 10 eu­ros per ac­ció, tot i que en­ca­ra perd més d’un 13% aquest any.

Téc­ni­cas Reu­ni­das (+2,92%) ha re­cu­pe­rat els 23 eu­ros per ac­ció per tan­car la set­ma­na amb una pèr­dua acu­mu­la­da d’un 9%.

Te­le­fó­ni­ca (+7,39%) ha acon­se­guit a la fi su­perar els 7 eu­ros des­prés dels seus re­sul­tats i les bo­nes no­tí­ci­es so­bre la se­va re­ta­lla­da de deu­te. Les ac­ci­ons en­ca­ra es­tan un7% per so­ta del tan­ca­ment d’any.

Vis­cofán (+3,40%) ha re­cu­pe­rat part de les for­tes pèr­du­es de la set­ma­na pas­sa­da, però no ofe­reix gai­res ex­pec­ta­ti­ves als in­ver­sors des­prés de l’anun­ci de mals re­sul­tats, so­bre­tot a la Xi­na. Les ac­ci­ons per­den un6% del co­men­ça­ment d’any en­çà i han tan­cat a la co­ta de 51,7 eu­ros per ac­ció. La ne­go­ci­a­ció s’ha in­ten­si­fi­cat les úl­ti­mes set­ma­nes per l’in­terès que ha sus­ci­tat aquest va­lor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.