Dos me­sos de re­ti­ra­des mo­des­tes

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

Les sor­ti­des de di­ners dels fons d’in­ver­sió a l’oc­tu­bre, se­gons da­des pro­vi­si­o­nals, han es­tat de 175 mi­li­ons d’eu­ros, menys que al se­tem­bre, quan es van es­fu­mar 297 mi­li­ons. Aquests dos me­sos con­se­cu­tius de sor­ti­des no s’ha­vi­en pro­du­ït des de l’ar­ren­ca­da de l’any 2016, tot i que ales­ho­res les sor­ti­des van ser bas­tant su­pe­ri­ors, uns 1.500 mi­li­ons en el con­junt dels dos me­sos es­men­tats. Tren­ta me­sos con­se­cu­tius d’apor­ta­ci­ons ne­tes en­tre aques­tes du­es da­tes re­du­ei­xen gai­re­bé a anec­dò­ti­ques les quan­ti­es d’aquests dos re­tro­ces­sos men­su­als.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.