Bor­ses es­tran­ge­res, al cap­da­vant

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

Les entrades ne­tes de di­ners als fons d’in­ver­sió, ne­ga­ti­ves en el con­junt, han tin­gut a l’oc­tu­bre un pro­ta­go­nis­ta des­ta­cat, la ca­te­go­ria de fons que ope­ren a les bor­ses in­ter­na­ci­o­nals, que han re­but poc més de 660 mi­li­ons d’eu­ros d’apor­ta­ci­ons ne­tes, da­vant de les que van re­bre els fons glo­bals, que han li­de­rat aques­ta clas­si­fi­ca­ció al llarg de tot l’any. Els deu pri­mers me­sos de l’any més de 4.800 mi­li­ons d’eu­ros van en­trar en els fons que ope­ren a les bor­ses ex­te­ri­ors, gai­re­bé un 40% de les entrades to­tals de di­ners.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.