Ple de tec­no­lo­gia

El nou For­za 300 d’Hon­da, més lleu­ger, mi­llo­ra en equi­pa­ment tec­no­lò­gic i di­na­mis­me

La Vanguardia (Català) - Diners - - MOTOS - Al­bert Al­si­na

Pro­ba­ble­ment, el nou For­za 300 és el mi­llor es­cú­ter de la gam­ma Hon­da. Dei­xant, ai­xò sí, els ex­clu­sius ma­xi­es­cú­ters de cos­tat. Re­fi­nat i tec­no­lò­gic, es postu­la com una so­lu­ció cer­ta­ment lu­xo­sa per en­fron­tar-se al tràn­sit ur­bà. I és que un dels ad­jec­tius que mi­llor li van al For­za 300 és el de com­plet. Un va­lor re­al­ment vi­tal en un es­cú­ter de­gam­ma­al­ta­com aquest, i en el qual Hon­da con­ti­nua cre­ient mol­tís­sim.

De­fet, la ver­sió de 125 cc és una de les més pre­pa­ra­des del seg­ment, i grà­ci­es a la re­no­va­ció d’aquest2018, aques­ta­ver­si­ó­més po­tent es be­ne­fi­ci­a­de­to­ta la llis­ta de mi­llo­res en equi­pa­ment. És a dir, pan­ta­lla re­gu­la­ble, in­ter­mi­tents de led, qua­dre d’ins­tru­ments, Smart Key i re­tro­vi­sors ple­ga­bles, per con­ti­nu­ar su­mant en­ters en un mo­del, ja per si ma­teix, de mar­cat ca­ràc­ter prè­mi­um.

A més d’aques­tes mi­llo­res, el mo­del 300, en con­cret, ha re­but una com­ple­ta ac­tu­a­lit­za­ció que ha sig­ni­fi­cat una re­bai­xa del pes en or­dre de mar­xa de 12 qui­los, a més de si­tu­ar el seu se­ient 64 mil·lí­me­tres més aprop del ter­ra i es­cur­çar 35 mil·lí­me­tres la dis­tàn­cia en­tre ei­xos per mi­llo­rar, de pas­sa­da, la se­va ma­ni­o­bra­bi­li­tat.

En de­tall, el For­za 300 es­tà em­pès per un mo­tor mo­no­ci­lín­dric de 279 cc, amb una po­tèn­cia mà­xi­ma de 25 CV, amb con­trol de pa­rell de­no­mi­nat HTSC (con­ver­tint-se d’aques­ta for­ma en el primer es­cú­ter Hon­da que dis­po­sa d’aquest sis­te­ma de se­gu­re­tat), a més de te­nir uns re­glat­ges es­pe­cí­fics en les sus­pen-

Un nou sis­te­ma de se­gu­re­tat com­pa­ra al mo­ment la ve­lo­ci­tat de les du­es ro­des

si­ons i un pa­rell mà­xim su­pe­ri­or.

Aquest nou es­cú­ter d’Hon­da rep el pilot amb una po­si­ció de con­duc­ció molt ben pen­sa­da, amb una bo­na capa­ci­tat per a di­fe­rents ta­lles; re­sul­ta re­al­ment sen­zill po­sar el peu a ter­ra per gua­nyar enor­me­ment en sen­sa­ció de se­gu­re­tat.

L’an­gle dels bra­ços i les ca­mes és ide­al i per­met re­cór­rer molts qui­lò­me­tres sen­se acu­mu­lar can­sa­ment. Aques­ta sen­sa­ció de co­mo­di­tat es veu aug­men­ta­da grà­ci­es a l’agra­da­ble fun­ci­o­na­ment del mo­tor, su­au i sen­se vi­bra­ci­ons, enel­que­cos­ta no­tar­tam­bé el ni­vell de so­roll. Un pro­pul­sor que s’ es­pa­vi­la amb mol­ta efec­ti­vi­tat en tot sels en­torns: ciu­tat, vi­es na­ci­o­nals i vi­es rà­pi­des. Pers i fos poc, i grà­ci­es als 11,5 li­tres de capa­ci­tat del di­pò­sit, aquest mo­del és capaç de re­cór­rer gai­re­bé 350km­sen­se fer ben­zi­na.

Res­pec­te­a­la­part ci­cle, elFor­za 300 des­ta­ca per un pas per re­volt re­al­ment ferm, amb una ma­ni­o­bra­bi­li­tat ex­cep­ci­o­nal i un aplom ies­ta­bi­li­tat ex­tra­or­di­na­ris. En­ve­lo­ci­tat de cre­uer ele­va­da es man-

Pan­ta­lla amb re­gu­la­ció elec­trò­ni­ca, clau Smart Key i no­va ins­tru­men­ta­ció

té sem­pre en el seu lloc i pro­te­geix molt bé de les in­cle­mèn­ci­es me­te­o­ro­lò­gi­ques, grà­ci­es al sis­te­ma de re­gu­la­ció elec­trò­ni­ca de la pan­ta­lla, que per­met pu­jar-la 110 mm.

Hon­da ofe­reix qua­tre atrac­tius co­lors per­què ca­da usu­a­ri tro­bi l’es­tè­ti­ca ade­qua­da: blau cres­cent me­tal·lit­zat, ne­gre nights­tar per­lat, gris cy­nos ma­te me­tal·lit­zat i blanc co­ol ma­te per­lat.

No­va imat­ge Ins­pi­rat en el For­za 125, el nou Hon­da 300 ofe­reix molt es­pai d’em­ma­gat­ze­ma­ment, aca­bats de qua­li­tat i tec­no­lo­gia com el Con­trol de Pa­rell Se­lec­ci­o­na­ble (HSTC)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.