Opor­tu­ni­tat per a les bor­ses eu­ro­pe­es

La Vanguardia (Català) - Diners - - INPUT - Pe­dro Sas­tre

Les elec­ci­ons de mei­tat de man­dat que han tin­gut lloc als Es­tats Units aques­ta ma­tei­xa set­ma­na van con­fir­mar els pro­nòs­tics de can­vi de sig­ne a laCam­bra­de Re­pre­sen­tants, de la qual el Par­tit De­mò­cra­ta­ha acon­se­guit la ma­jo­ria per pri­me­ra ve­ga­da en vuit anys. La­ma­jo­ria al Se­nat, al con­tra­ri, se­gueix en mans­del Par­tit Re­pu­bli­cà del pre­si­dent Do­naldT­rump.

La­di­vi­sió política de les du­es cam­bres im­pli­ca­rà, pro­ba­ble­ment, una di­fi­cul­tat ad­di­ci­o­nal per ti­rar en­da­vant no­ves ini­ci­a­ti­ves le­gis­la­ti­ves, te­nint en comp­te que fal­ten no­més­dos anys per a les prò­xi­mes pre­si­den­ci­als. Ena­quest sen­tit, Trump­po­dria apro­fi­tar el pre­vi­si­ble blo­queig de­mò­cra­ta aun­crei­xe­ment ad­di­ci­o­nal de la des­pe­sa pú­bli­ca per anun­ci­ar el tan­ca­ment tem­po­ral de l’Ad­mi­nis­tra­ció. Més pre­o­cu­pant se­ria el blo­queig a ele­var el sos­tre del deu­te pen­dent a la­pri­ma­ve­ra, ja que, sen­se aques­ta apro­va­ció, elsEUAes­ta­ri­en en risc d’im­pa­ga­ment.

Tot i ai­xò, no­es­tà tot per­dut per aT­rump, ja que po­drí­em as­sis­tir a acords pun­tu­als en­tre els dos par­tits per llan­ça­run­ne­ces­sa­ri pla d’in­fra­es­truc­tu­res o fins i tot apro­var re­bai­xes d’im­pos­tos per a con­tri­bu­ent­sam­bin­gres­sos­més bai­xos. Acords que do­na­ri­en im­puls alPIB­del pa­ís.

El nos­tre es­ce­na­ri cen­tral, amb la di­fi­cul­tat que im­pli­ca la in­cer­te­sa as­so­ci­a­da a la gu­er­ra co­mer­ci­al, és que aques­tes elec­ci­ons­no­por­ta­ran can­vis im­por­tants a l’economia dels Es­tats Units. El pa­ís­no es­ta­ria a la fa­se fi­nal del ci­cle eco­nò­mic ac­tu­al, mal­grat que s’ha pro­lon­gat, ja que avui pre­sen­taun es­ce­na­ri nor­ma­lit­zat de ti­pus d’in­terès, crei­xe­ment del crè­dit en lí­ni­a­am­belPIB­no­mi­nal i sò­lids re­sul­tats em­pre­sa­ri­als.

Al’al­tra ban­da de l’At­làn­tic, l’inversor eu­ro­peu ha d’apro­fi­tar aques­ta pro­lon­ga­ció del ci­cle eco­nò­mic ame­ri­cà i la bo­na­mar­xa eco­nò­mi­ca del con­ti­nent per cen­trar la se­va aten­ció en el po­ten­ci­al que ofe­reix la ren­da va­ri­a­ble eu­ro­pea. Des­ta­quem dos as­pec­tes. En­pri­mer lloc, l’inversor hau­rà de des­car­tar la se­va per­cep­ció de risc pel que fa a laU­nió Eu­ro­pea i a la des­a­pa­ri­ció de l’eu­ro. Dei­xant de ban­da l’eu­ro­es­cèp­tic Reg­ne Unit, la clau se cen­tra en la so­lu­ció del pro­ble­ma ita­lià; cre­iem que se­rà qües­tió de temps que l’Exe­cu­tiu ita­lià pre­sen­ti uns pres­su­pos­tos més­cre­ï­bles que tran­quil·lit­zin Brus­sel·les, i en­cap cas su­po­sa­rà la rup­tu­ra de la­mo­ne­da­ú­ni­ca.

En­se­gon lloc, hau­rà d’apro­fi­tar el pro­cés de nor­ma­lit­za­ció de ti­pus d’in­terès, que es­ta­ria apunt d’ini­ci­ar-se. Mal­grat que l’eu­ro­zo­na va tan­car el 2017am­bunPIB d’un 2,5%, el­mé­salt en deu anys, els ti­pus es que­den en mí­nims his­tò­rics i el crè­dit creix per so­ta delPIB­no­mi­nal, si­tu­a­ció que ve­iem que es­tà abo­ca­da a re­ver­tir. Si­fem­cas alBCE, la pu­ja­da dels ti­pus ofi­ci­als po­dria ar­ri­bar d’aquíu­nany però els mer­cats an­ti­ci­pa­ran aquest mo­vi­ment.

Ani­vell sec­to­ri­al, un­pro­cés de ti­pus a l’al­ça aEu­ro­pa se­ria molt ben aco­llit pels bancs, que ara ope­re­namb­ti­pus ne­ga­tius. Tam­bé­se­ria ben­vin­gut pel sec­tor industrial, te­nint en comp­te el po­ten­ci­al in­cre­ment­de la in­ver­sió de­ri­vat de la mi­llo­ra de les fi­nan­ces pú­bli­ques ipri­va­des al con­ti­nent. Fi­nal­ment, cri­dem l’aten­ció cap a al­gu­nes com­pa­nyi­es del sec­tor tec­no­lò­gic, amb bo­nes pre­vi­si­ons de crei­xe­men­tal fu­tur que jus­ti­fi­quen va­lo­ra­ci­ons­mé­sa­jus­ta­des. Tres sec­tors que cre­iem que se­ran els pro­ta­go­nis­tes, per bé, de la bor­sa eu­ro­pea en els prò­xims tri­mes­tres.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.