La des­pe­sa tec­no­lò­gi­ca creix un 6% el 2018

La Vanguardia (Català) - Diners - - ECONOMIA DIGITAL -

La des­pe­sa en Tec­no­lo­gi­es de la In­for­ma­ció (TI) a la re­gió d’Eu­ro­pa, l’Ori­ent Mit­jà i l’Àfri­ca (EMEA) es­tà pre­vist que crei­xi un 5,8% el 2018 grà­ci­es a l’im­pac­te po­si­tiu del can­vi de di­vi­sa, se­gons les pre­vi­si­ons de la con­sul­to­ra tec­no­lò­gi­ca Gart­ner, que an­ti­ci­pa un alen­ti­ment d’aquest in­cre­ment el 2019, fins a un 2%. En con­cret, Gart­ner es­ti­ma que la des­pe­sa de TI a la re­gió tan­qui el 2018 en 835.020 mi­li­ons d’eu­ros, i que s’in­cre­men­ti fins a 852.036 mi­li­ons d’eu­ros l’any que ve.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.