Es­pe­ci­a­lis­tes en ves­tir cot­xes

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

TexCON­fiv desen­vo­lu­pa nous tei­xits per a in­te­ri­ors d’au­to­mò­bil Es cal­cu­la que en un au­to­mò­bil mit­jà s’uti­lit­zen uns 22 qui­los de tèx­tils, que han de com­plir amb re­que­ri­ments tèc­nics que van des de la re­sis­tèn­cia fins a la so­li­de­sa del co­lor. El con­sor­ci TexCON­fiv neix a fi de desen­vo­lu­par nous tei­xits per a l’in­te­ri­or de l’au­to­mò­bil, amb pro­pi­e­tats que apor­tin va­lor afe­git res­pec­te al con­fort lu­mí­nic, acús­tic, er­go­nò­mic i tèr­mic, a tra­vés de l’ús, l’adap­ta­ció i la dis­po­si­ció de ma­te­ri­als amb pro­pi­e­tats fun­ci­o­nals en es­truc­tu­res tèx­tils par­ti­cu­lars. El con­sor­ci, que té un pres­su­post de 593.149 eu­ros, es­tà for­mat per l’em­pre­sa Cen­tre Tec­no­lò­gic de Gru­po COPO (Ce­tec) i el cen­tre tec­no­lò­gic Eu­re­cat (mem­bre de Tec­nio).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.