En pàr­quings pri­vats

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

PARC acon­se­gueix que di­ver­ses co­mu­ni­tats de ve­ïns de Barcelona obrin les por­tes dels seus ga­rat­ges a ter­cers Po­sar d’acord a to­ta una co­mu­ni­tat de ve­ïns no és im­pos­si­ble, com de­mos­tra l’em­pre­sa emer­gent bar­ce­lo­ni­na PARC, que ha acon­se­guit que du­es co­mu­ni­tats ha­gin obert les por­tes dels seus pàr­quings. L’app de PARC, que ja ha par­lat amb 50 co­mu­ni­tats més, po­sa en con­tac­te els pro­pi­e­ta­ris amb con­duc­tors que bus­quen un lloc on apar­car. “Vo­lem ser la so­lu­ció de­fi­ni­ti­va al pro­ble­ma de l’apar­ca­ment a Barcelona, on un 55% de les pla­ces d’apar­ca­ment són a pàr­quings pri­vats i de co­mu­ni­tats de ve­ïns”, afir­ma Marc Co­derch, co­fun­da­dor de PARC ambÀ­lex Bosch.

“Dels 99 cèn­tims l’ho­ra que pa­ga el con­duc­tor, un 70% el rep el pro­pi­e­ta­ri de la pla­ça, PARC es que­da amb un 25% i un 5% va al fons de la co­mu­ni­tat de pro­pi­e­ta­ris”, ex­pli­ca Co­derch. Amés, “ofe­rim de ma­ne­ra gra­tu­ï­ta un cir­cuit tan­cat de te­le­vi­sió, una as­se­gu­ran­ça de res­pon­sa­bi­li­tat ci­vil, un ser­vei de ne­te­ja i ins­tal·lem pro­tec­tors a les co­lum­nes”, afe­geix el co­fun­da­dor.

Fun­da­da a co­men­ça­ments del 2017 grà­ci­es a una pri­me­ra in­ver­sió de 95.000 eu­ros, PARC pre­veu tan­car a fi­nals d’aquest mes una se­go­na ron­da de 250.000 eu­ros.

Un 55% de les pla­ces d’apar­ca­ment de Barcelona són en pàr­quings pri­vats

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.