SUBHASTA MI­RÓ CÒSMIC

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

El prò­xim 15 de no­vem­bre Phi­llips subhasta a No­va York una im­por­tant te­la de Jo­anMi­ró, Fem­me dans la nuit, va­lo­rat en en­tre 10 i 16mi­li­ons d’eu­ros. Va ser exe­cu­tat el 22 de març del 1945, men­tre l’ar­tis­ta ca­ta­là vi­via a Es­pa­nya des­prés d’ha­ver fu­git de Fran­ça poc des­prés que hi ha­gués la in­va­sió ale­ma­nya. Aquest qua­dre es va fer ser­vir com a por­ta­da del ca­tà­leg de l’ex­po­si­ció or­ga­nit­za­da per les Ga­le­ri­es Ac­qua­ve­lla el 1972. C.G.-O.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.