El cot­xe del fu­tur: au­tò­nom, con­nec­tat, com­par­tit i eco­lò­gic

El sec­tor de l’au­to­mò­bil abor­da un pro­fund pro­cés de trans­for­ma­ció di­gi­tal amb l’ob­jec­tiu de gua­nyar la cur­sa de la no­va mo­bi­li­tat, amb els ser­veis com a font d’in­gres­sos

La Vanguardia (Català) - Diners - - FÒRUMS - Pa­tri­cia Coll Josep Llu­ís Mi­có

|

“KITT, re­cull els nens de l’es­co­la a les sis”. Amb aques­ta fra­se, que emu­la la ma­ne­ra com el pro­ta­go­nis­tad’El­coc­he­fantás­ti­co, la­mí­ti­ca sè­rie dels vui­tan­ta, cri­da­va al seu cot­xe in­tel·li­gent a tra­vés del seu re­llot­ge, el director de re­cer­ca i desen­vo­lu­pa­ment­deFi­co­sa, Enric Vi­la­ma­jó, es­pre­gun­ta­si­ar­ri­ba­rem a veu­re es­ce­nes com aques­tes a la re­a­li­tat. Tot iqueVi­la­ma­jó­des­ta­ca que nin­gú no pot pre­dir el fu­tur, hi ha in­di­cis que apun­ten en aques­ta di­rec­ció:“Els­ve­hi­cles­són­ca­da­ve­ga­da més au­tò­noms i es­tan ca­da ve­ga­da­més­con­nec­tats”.

Els ex­perts en fa­bri­ca­ció d’au­to­mò­bils, pro­ve­ï­dors d’au­to­mo­ció i start-ups te­nen clar que el sec­tor avui es­tà afron­tant múl­ti­ples rep­tes. Ai­xí ho cons­ta­ten els di­rec­tius de Se­at, Volkswa­gen, Nis­san, Ja­guar Land Ro­ver, Fi­co­sa, el Clús­ter de la In­dús­tria de l’Au­to­mo­ció de Catalunya (CIAC) i So­ci­alCar, que­han­par­ti­ci­pa­ten­les Tro­ba­des deLaVan­guar­dia, am­bla col·la­bo­ra­ció d’EY, so­ta el le­ma “El fu­tur de l’au­to­mò­bil, de la ven­da de cot­xes a les so­lu­ci­ons de mo­bi­li­tat”.

“Ima­gi­nem el cot­xe del fu­tur”, pro­po­sa el so­ci res­pon­sa­ble d’Au­to­mo­ció d’EY, Xa­vi­er Fer­ré. “Se­rà un ve­hi­cle amb ze­ro emis­si­ons, com­par­tit, au­tò­nom i con­nec­tat”, pro­nos­ti­ca. I tots els al­tres as­sen­tei­xen. Però la tran­si­ció cap al cot­xe del fu­tur com­por­ta, se­gons Fer­ré, un“pro­fund­can­vi” que­ja s’es­tà pro­duint i que ve con­di­ci­o­nat per fac­tors di­ver­sos però con­flu­ents, en­tre els quals des­ta­quen la con­cen­tra­ció a les ciu­tats, la pre­o­cu­pa­ció me­di­am­bi­en­tal i la ma­tei­xa trans­for­ma­ció di­gi­tal.

Da­vant aquest nou es­ce­na­ri, que evo­lu­ci­o­na a pas­sos ac­ce­le­rats i que pro­vo­ca una gran in­cer­te­sa, el so­ci res­pon­sa­ble d’au­to­mo­ció d’EY­con­si­de­ra­que­el­pri­mer­rep­te que afron­ta el sec­tor és el can­vi de mo­del de ne­go­ci, “de la ven­da de cot­xes a la ven­da de ser­veis”. Aques­ta adap­ta­ció, se­gons la se­va opinió, no és una tas­ca fà­cil per­què, tal com ex­pli­ca, es do­na en “una in­dús­tria ma­du­ra, que fun­ci­o­na de ma­ne­ra se­qüen­ci­al, i que es­tà acos­tu­ma­da a ser molt bo­na en la fa­bri­ca­ció i en l’en­gi­nye­ria, però­no­tant en els ser­veis”.

Pre­ci­sa­ment­des­de­la­mul­ti­na­ci­o­nal de ser­veis d’au­di­to­ria, fis­ca­li­tat, as­ses­so­ra­men­ten­tran­sac­ci­ons i con­sul­to­ria EY, Xa­vi­er Fer­ré aler­ta de la im­por­tàn­cia d’evi­tar el risc d’una even­tu­al “pèr­dua de re­lle­vàn­cia i de ne­go­ci per al sec­tor”. En aquest sen­tit, as­se­nya­la que “la in­dús­tria de l’au­to­mò­bil es­tà fent els deu­res” però­ha­de­ser capaç­de con­ti­nu­ar adap­tant-se al can­vi d’hà­bits­dels usu­a­ris per­què, al­tra- ment, hi pot ha­ver la pos­si­bi­li­tat que “un fa­bri­cant aca­bi do­tant no­més­del hardwa­re al cot­xe ique al­tres, prin­ci­pal­ment els nous com­pe­ti­dors tec­no­lò­gics, do­nin el ser­vei”. I on­hi­hau­rà ne­go­ci se­rà en el ser­vei, re­ve­la.

De fet, les em­pre­ses emer­gents es­tan “des­mit­jan­çant” el ne­go­ci i s’es­tan “po­si­ci­o­nant en la re­la­ció amb el cli­ent”, subrat­lla Fer­ré. Aques­ta si­tu­a­ció por­ta un can­vi de pa­ra­dig­ma per a les xar­xes­de con­ces­si­o­na­ris, que, se­gons el res­pon­sa­ble d’au­to­mo­ció d’EY, “s’han de rein­ven­tar per ser un ac­tor clau en els ser­veis de mo­bi­li­tat”. La di­rec­to­ra ge­ne­ral de Volkswa­gen Es­paña, Lau­raRos, des­ta­ca­que­el cot­xe “se­rà el ge­ne­ra­dor de da­des més gran de la in­ter­net de les co­ses”, ja que, per a la di­rec­ti­va de la fir­ma ale­ma­nya, les da­des se­ran la ma­tè­ri­a­pri­me­ra­a­par­tir­de­la­qua­les­ge­ne­ra­rà el ser­vei.

Per aques­ta raó, Volkswa­gen ha fir­mat un acord amb Mi­cro­soft, amb l’ob­jec­tiu de con­ver­tir-se en so­cis es­tra­tè­gics en el desen­vo­lu­pa­ment de flo­tes in­ter­con­nec­ta­des. Ro­sa­gre­ga que “el cot­xe au­tò­nom su­po­sa­rà una trans­for­ma­ció més im­por­tant que al­tres a les qual­sen­sen­fron­tem­per­què­mi­llo­ra­rà el flux de tràn­sit i afa­vo­ri­rà la re­duc­ci­ó­de­la­si­nis­tra­li­tat, ja­que­la ma­jo­ria d’ac­ci­dents es­pro­du­ei­xen per er­rors hu­mans”. En aques­ta lí­nia, la­di­rec­ti­va­deVolkswa­genEs­paña­fau­na­pre­dic­ció:“Enel fu­tur, tin­drem una mo­bi­li­tat a la­me­su­ra de ca­da pres­su­post i de ca­da ne­ces­si­tat”.

El “mo­ment de tur­bu­lèn­cia i de com­ple­xi­tat tec­no­lò­gi­ca” en què es tro­ba el sec­tor, se­gons el director ge­ne­ral deSe­at, Mikel Pa­lo­me­ra, com­por­ta una trans­for­ma­ció tam­bé per als con­ces­si­o­na­ris, que “s’hau­ran d’adap­tar no no­més en l’àm­bit tec­no­lò­gic, adap­tant ser­veis de post­ven­da, si­nó tam­bé en les fonts de ne­go­ci”.

Men­tre­que­fins ara es­ta­ven cen­trats en la ven­da del ve­hi­cle nou o uti­lit­zat ie­nels ser­veis­de­post­ven­da, “el fu­tur se­rà molt més com­plex i hi hau­rà ser­veis de­mo­bi­li­tat i al­tres lli­gats al cot­xe con­nec­tat”. Tot ai­xò, se­gons el seu pa­rer, “ens si­tua da­vant un rep­te im­por­tant a es­ca­la or­ga­nit­za­ti­va”. Ai­xí, afir­ma que aquest se­rà “un rep­te molt in­teres­sant”. “Els hem d’acom­pa- nyar, ori­en­tar i pro­veir de pos­si­bi­li­tats de ne­go­ci”, ad­du­eix Pa­lo­me­ra. El director ge­ne­ral de Se­at a Es­pa­nya man­té que cal pas­sar “de fa­bri­car­cot­xe­s­a­pro­por­ci­o­nar­ser­veis, en­te­nent les ne­ces­si­tats de l’usu­a­ri i es­ta­blint ali­an­ces”.

El rep­te més im­por­tant del sec­tor, se­gon­sel­con­se­ller­di­rec­tor­ge­ne­ral­deNis­san Ibe­ria, MarcTo­ro, es tro­ba en la sos­te­ni­bi­li­tat. “No hi ha cap al­tre ca­mí que l’elec­tri­fi­ca­ció”, des­ta­ca. El2030, d’acor­damb les se­ves es­ti­ma­ci­ons, un 30% dels ve­hi­cles se­ran elèc­trics, ja que hi ha “una enor­me in­ten­ció de com­pra” en aquest as­pec­te.

Tot i ai­xò, To­ro creu que, en aquest àm­bit, hi ha d’ha­ver “una fei­na a di­ver­ses mans, en­tre els fa­bri­cants i el sec­tor pú­blic”. El con­se­ller director ge­ne­ral de Nis­san Ibe­ria as­se­nya­la que la fal­ta “d’in­fra­es­truc­tu­res de re­càr­re­ga és el prin­ci­pal blo­queig”. Per ai­xò fe­li­ci­ta­elGo­vern­per­ha­ve­re­li­mi­nat­la fi­gu­ra del ges­tor de càr­re­gues, que en di­fi­cul­ta­va la ins­tal·la­ció, i anun­cia la dis­tri­bu­ció de car­re­ga­dors en au­to­pis­tes per part de Nis­san, que ja dis­po­sa de punts rà­pids en con­ces­si­o­na­ris i apar­ca­ments de cli­ents.

El pre­si­dent i CEO de Ja­guar Land Ro­ver Es­paña, Luis An­to­nio Ruiz, coin­ci­deix en l’ac­tu­al man­ca d’in­fra­es­truc­tu­res. Ell la in­ter­pre­ta­co­mun im­pe­di­ment per­què l’ús dels ve­hi­cles elèc­trics es pu­gui es­ten­dre. Pe­rai­xò, veu­ne­ces­sa­ri dis­po­sar d’una “xar­xa de re­càr­re­ga po­tent i ben dis­tri­bu­ï­da per re­sol­dre l’in­con­ve­ni­ent”.

Mal­grat que re­co­neix que el món­de l’au­to­mò­bil es­tà vi­vint una “re­vo­lu­ció”, Ruiz acon­se­lla al sec­tor “ob­ser­var amb cal­ma” aquest can­vi. D’aques­ta ma­ne­ra, to­tes les mo­di­fi­ca­ci­on­ses fa­ran“de­ma­ne­ra sos­te­ni­ble”. Po­sa com a exem­ple d’ai­xò les po­lí­ti­ques re­la­ti­ves al di- èsel, que “atemp­ten con­tra la lli­ber­tat de com­pra”. Ai­xí ma­teix, el mà­xim di­rec­tiu de Ja­guar Land Ro­ver a Es­pa­nya es­pe­ci­fi­ca que el Bre­xit ésun­rep­te im­por­tan­ta curt ter­mi­ni per­què “pot can­vi­ar no­ta­ble­ment el sis­te­ma de dis­tri­bu­ció de ve­hi­cles aEu­ro­pa”.

Per adap­tar-se a aquest en­torn can­vi­ant, el pre­si­dent del Clús­ter de la In­dús­tria de l’Au­to­mo­ció de Catalunya (CIAC), Josep Ma­ria Vall, re­co­ma­na­que“ca­da­em­pre­sa es­ta­blei­xi el seu pla es­tra­tè­gic i que, a par­tir d’allà, va­gi in­cor­po­rant les no­ves tec­no­lo­gi­es”.

Per Vall, el pro­cés de di­gi­ta­lit­za­ció “no és una mo­da, és una ne­ces­si­tat per créi­xer i ser­més­com­pe­ti­tius”. Vall pen­sa que l’adap­ta­ció al can­vi és una qües­tió “de su­per­vi­vèn­cia, per­què qui no es trans­for­mi, no­po­drà so­bre­viu­re”. El pre­si­dent del CIAC as­se­nya­la que la in­dús­tria de l’au­to­mo­ció ha “d’adap­tar les plan­ti­lles ac­tu­als”, te­nint en comp­te que, “sen­se for­ma­ció, no es po­drà aguan­tar”. Josep Ma­ria Vall ex­pli­ca que els pro­ve­ï­dors te­nen un di­le­ma: “El pro­ble­ma és com es fan ser­vir aques­tes no­ves tec­no­lo­gi­es. Ells han de pen­sar on es po­sen i per a què­els­ser­vei­xe­na­ques­te­sin­no­va­ci­ons”.

El director de Re­cer­ca i Desen­vo­lu­pa­ment de Fi­co­sa, Enric Vi­la­ma­jó, afir­ma que és mà­xi­ma la im­por­tàn­cia de “sa­ber cap a on anem per veu­re com afec­ta el mo­del de ne­go­ci”. No­mé­sai­xí es­pot“ges­ti­o­nar la in­cer­te­sa”. No obs­tant ai­xò, mal­grat el mo­ment de dis­rup­ció que tra­ves­sa el sec­tor, Vi­la­ma­jó diu que “du­rant la tran­si­ció, hi hau­rà co­e­xis­tèn­cia”.

Per exem­ple, en el cas del cot­xe com­par­tit, el di­rec­tiu de Fi­co­sa afir­ma que tam­bé “con­ti­nu­a­rà ac­ti­uel­cot­xe­de­pro­pi­e­tat”. Vi­la­ma­jó res­sal­ta la ne­ces­si­tat d’adap­ta­ció

dels pro­ve­ï­dors amb què tre­ba­llen ac­tu­al­ment els fa­bri­cants d’au­to­mò­bils: “La nos­tra es­truc­tu­ra d’em­pre­sa ha de can­vi­ar. De fet, la ma­jo­ria dels nos­tres en­gi­nyers ja són de softwa­re”. Per acon­se­guir­ho, el director d’R+D de Fi­co­sa re­ve­la: “La pa­rau­la mà­gi­ca és ali­an­ça, per­què aquest con­cep­te ens for­ça a pen­sar en nous mo­dels de ne­go­ci”.

Pre­ci­sa­ment la col·la­bo­ra­ció en­tre­lain­dús­tri­a­iels­nou­sac­tors­tec­no­lò­gics és una de les claus de la trans­for­ma­ció di­gi­tal per a Mar Alar­cón, con­se­lle­ra de­le­ga­da de l’em­pre­sa emer­gent So­ci­alCar, una pla­ta­for­ma tec­no­lò­gi­ca de llo­guer de cot­xes en­tre par­ti­cu­lars que ofe­reix ser­veis de mo­bi­li­tat perop­ti­mit­zar l’ús­de20.000ve­hi­cles que uti­lit­zen més de 250.000 usu­a­ris en més de 600 po­bla­ci­ons. Alar­cón as­se­nya­la la con­ve­ni­èn­cia que, en­tre­el­sec­tor­del’au­to­mò­bi­li em­pre­ses com So­ci­alCar, hi ha­gi

co­o­pe­tèn­cia, un­ne­o­lo­gis­me­for­mat am­bles pa­rau­les co­o­pe­ra­ció i com

pe­tèn­cia per ex­pres­sar la co­o­pe­ra­ció en­tre ri­vals.

“Com­par­tim el rep­te de col·la­bo­rar amb la in­dús­tria de l’au­to­mò­bil, ja que ens con­ver­tim en pres­crip­tors­de­mar­ques­de cot­xes i ob­te­nim da­des d’ús, de ma­ne­ra que sa­bem el que es diu d’aquell ve­hi­cle”, re­co­neix l’em­pre­ne­do­ra.

Com se­rà el cot­xe del fu­tur? Co­ma­dap­ta­ran­fa­bri­cants, pro­ve­ï­dors i con­ces­si­o­na­ris les se­ves es­truc­tu­res i mo­dels de ne­go­ci per aten­dre els seus nous cli­ents? Li­de­ra­rà el sec­tor la cur­sa per la con­nec­ti­vi­tat apro­fi­tant les po­ten­ci­a­li­tats del big da­ta i la in­ter­net­de les co­ses per ofe­rir ser­veis? Co­o­pe­ra­ra­nels fa­bri­cants i les start-ups? Es con­so­li­da­ran les in­ci­pi­ents ali­an­ces amb les grans tec­no­lò­gi­ques? S’im­po­sa­rà el ve­hi­cle com­par­tit?

Les res­pos­tes a to­tes aques­tes pre­gun­tes­di­bui­xa­ranl’iti­ne­ra­ri­de la in­dús­tria. I tam­bé les que acla­rei­xin les in­còg­ni­tes so­bre si els cot­xes au­tò­noms su­po­sa­ran un avenç en ma­tè­ria de se­gu­re­tat i mo­bi­li­tat. Oel­marc re­gu­la­to­ri que fa­ci­li­ti aques­ta tran­si­ció. De fet, acon­se­gui­ran el sec­tor pú­blic i el pri­vat col·la­bo­rar per cons­truir les in­fra­es­truc­tu­res ne­ces­sà­ri­es que im­pul­sin­de­fi­ni­ti­va­mentl’ús­de­ve­hi­cles no con­ta­mi­nants? I s’eli­mi­na­ran les fric­ci­ons que im­pe­dei­xen que s’es­ten­gui el ve­hi­cle elèc­tric i al­tres mo­dels sen­se emis­si­ons? “KITT, quin és el teu pro­nòs­tic?”.

MANÉ ES­PI­NO­SA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.