Se­tan­ta anys d’es­por­tius Ja­guar

La Vanguardia (Català) - Diners - - LA GUANTERA -

Des de la pre­sen­ta­ció del XK 120 el 1948, els mo­dels es­por­tius de la fir­ma del fe­lí han es­tat una part es­sen­ci­al de l’he­rèn­cia de la mar­ca. La cul­mi­na­ció més re­cent d’aques­ta ri­ca his­tò­ria, ata­pe­ï­da d’èxits en com­pe­ti­ció, ha es­tat l’F-Type, que ara com­me­mo­ra els 70 anys d’es­por­tius Ja­guar amb l’edi­ció li­mi­ta­da Chequered Flag. En­tre les se­ves es­pe­ci­fi­ca­ci­ons ex­clu­si­ves in­clou re­po­sa­caps gra­vats amb una ban­de­ra de qua­dres, aca­bats en alu­mi­ni Dark Brus­hed en llin­dars de por­tes i con­so­la cen­tral, se­ients es­por­tius Per­for­man­ce amb pell Wind­sor i vo­lant amb una fran­ja ver­me­lla, jun­ta­ment amb al­tres ele­ments. Dis­po­ni­ble en els co­lors cal­de­ra red, fu­ji whi­te o car­pat­hi­an grey, pot com­bi­nar-se amb els mo­tors de qua­tre ci­lin­dres i 300 CV o amb els V6 so­bre­a­li­men­tats de 340 i 380 CV, úni­ca­ment amb trans­mis­sió au­to­mà­ti­ca Quicks­hift de vuit ve­lo­ci­tats. En ver­sió Cou­pé té un preu de 82.800 eu­ros, i la va­ri­ant de car­ros­se­ria con­ver­ti­ble pu­ja ja als 89.050 eu­ros.

Amb llan­tes de 20” i op­ció de sos­tre bi­co­lor

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.