Mit­su­bis­hi Out­lan­der PHEV, 5 anys com a lí­der

La Vanguardia (Català) - Diners - - LA GUANTERA -

L’oc­tu­bre del 2013 es va llan­çar per pri­mer cop el Mit­su­bis­hi Out­lan­derPHEV, des­vet­llat unany abans al Sa­ló de Pa­rís­com el pri­merSUV­hí­brid en­do­lla­ble. Cinc anys des­prés, l’Out­lan­der PHEV­con­ti­nua sent lí­der al mer­cat dels hí­brids en­do­lla­ble­samb unes ven­des to­tals de­més­de 115.000 uni­tats aEu­ro­pa. AEs­pa­nya, les ven­des to­tals d’aquest mo­del s’acos­ten a les 3.000 uni­tats ides de­co­men­ça­mentd’any les se­ves ma­tri­cu­la­ci­ons han cres­cut un54% res­pec­te al 2017.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.