LA EDU­CA­CI­ÓN DE UN INVERSOR EN VA­LOR Guy Spi­er

La Vanguardia (Català) - Diners - - LLIBRES -

Deus­to. Barcelona, 2018

254 p. | Pa­per 21,95 € | e-bo­ok, 11,99 €

La his­tò­ria d’una trans­for­ma­ció. L’au­tor del lli­bre, que ges­ti­o­na un gran fons d’in­ver­sió –Aqua­ma­ri­ne– ins­pi­rat en la fi­lo­so­fia de War­ren Buf­fett, va co­men­çar la se­va car­re­ra sent un inversor ob­ses­si­o­nat pel curt ter­mi­ni i cen­trat ex­clu­si­va­ment en si ma­teix. Quan va pas­sar de ser ban­quer d’in­ver­sió a ges­ti­o­nar el seu pro­pi fons les co­ses van co­men­çar a can­vi­ar, i es­col­tar gent com Buf­fett, diu, li va fer can­vi­ar la se­va ma­ne­ra d’in­ver­tir però, so­bre­tot, la se­va ma­ne­ra de viu­re.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.