Mo­bi­li­tat i ze­ro emis­si­ons

La Vanguardia (Català) - Diners - - FÒRUMS -

En el fu­tur, la­mo­bi­li­tat s’adap­ta­rà a la me­su­ra de ca­da but­xa­ca i ca­da ne­ces­si­tat i la ten­dèn­cia dels fa­bri­cants és cap al cot­xe elèc­tric: el sec­tor pre­veu que el 2030 un 30% dels ve­hi­cles del parc mò­bil es­pa­nyol se­ran elèc­trics

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.