Re­torn a l’ori­gen

Fi­del al seu ori­gen de ve­hi­cle dur, Su­zuki pre­sen­ta una no­va ge­ne­ra­ció del Jimny amb una es­tè­ti­ca pe­cu­li­ar que el con­ver­teix en un ve­hi­cle únic

La Vanguardia (Català) - Diners - - COTXE DE LA SETMANA - Francesc Pla

La gra­e­lla da­van­te­ra és ne­gra i de lí­ni­es sen­zi­lles i en ella des­ta­quen els fars da­van­ters ro­dons

Si du­es ro­des en di­a­go­nal per­den trac­ció, el di­fe­ren­ci­al SLD les fre­na per re­par­tir el pa­rell

Ja no es fa­bri­quen cot­xes com el Jimny. És una es­pè­cie en via d’ex­tin­ció. Una ra­ra avis. Fa la sen­sa­ció que, da­vant l’acla­pa­ra­dor èxit dels po­pu­lars SUV, en les se­ves di­fe­rents mi­des, no que­da es­pai per a res més. Su­zuki aca­ba de de­mos­trar que no és ai­xí del tot.

I és que el nou Jimny, un tot­ter­reny la pri­me­ra ge­ne­ra­ció del qual da­ta ni més ni menys que del 1970, és un pe­tit ve­hi­cle que re­cu­pe­ra l’es­sèn­cia més pu­ra i du­ra del con­cep­te 4x4. En cer­ta ma­ne­ra, Su­zuki ha fet un pas en­re­re (va­lent, sens dub­te) al cre­ar una no­va ge­ne­ra­ció del Jimny que tor­na a te­nir una re­duc­to­ra ma­nu­al o una car­ros­se­ria bà­si­ca i qua­dra­da. Ai­xò sí, no man­ca d’en­cant. En qual­se­vol cas, el nou Jimny con­ti­nua sent un tot­ter­reny pur, de pe­ti­ta mi­da (3,48 me­tres de llarg), molt lleu­ger i capaç de su­perar els obs­ta­cles més di­fí­cils. Té un xas­sís amb una es­truc­tu­ra de tra­ves­sers que, en­ca­ra que ha es­tat re­vi­sa­da, trans­por­ta als 4x4 dels anys vui­tan­ta.

Rí­gid, dur i re­sis­tent, no és un cot­xe que pre­ten­gui que­dar bé amb els seus ocu­pants, que els cui­di. Res d’ai­xò. No hi ha lloc per a la cor­rec­ció en un Jimny que ha es­tat cre­at per sa­tis­fer els amants dels cot­xes de camp­més ge­nu­ïns, més ro­bus­tos i més efi­ca­ços. És, a més, un cot­xe di­fe­rent, amb una es­tè­ti­ca qua­dra­da molt par­ti­cu­lar que re­cor­da el mo­del Mer­ce­des Cla­se G ori­gi­nal, però bas­tant més ba­rat. Del seu es­til ex­te­ri­or des­ta­ca la

Su­zuki re­cu­pe­ra l’es­sèn­cia més pu­ra amb una imat­ge re­tro i la re­cu­pe­ra­ció de la re­duc­to­ra ma­nu­al El Jimny in­cor­po­ra aler­ta de col·li­sió fron­tal amb fre d’emer­gèn­cia i de­tec­ció de vi­a­nants

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.