Creix l'in­terès pels pi­sos am­ba­me­ni­ti­es

Els ser­veis o ame­ni­ti­es són ca­da cop més ha­bi­tu­als a les pro­mo­ci­ons d'obra no­va

La Vanguardia (Català) - Diners - - CASES - Na­tà­lia Bosch

Viu­re en un pis però amb al­guns ser­veis co­mu­ni­ta­ris ex­tra pro­pis d'una ca­sa, com ara gau­dir d'un jar­dí, d'una pis­ci­na o fins i tot d'un gim­nàs, és una fór­mu­la que, tot i que té­més­de­mig se­gle­de vi­da, es man­té en ple­na for­ma, a Barcelona. Fins al­punt­que, avui, molts edi­fi­cis d'obra no­va o grans re­ha­bi­li­ta­ci­ons in­cor­po­ren aquests ser­veis oa­me­ni­ti­es." Hem­no­tat­que, des­de­fauns cin­canys, s'han­co­men­çat a im­plan­tar ac­tu­a­ci­ons en aquest sen­tit en edi­fi­cis re­gis o en grans re­ha­bi­li­ta- ci­ons als bar­ris del cen­tre­més im­plan­tats, comG­rà­cia o l'Ei­xam­ple, per in­cor­po­ra­ru­na­pis­ci­na­al ter­rat, una zo­na amb jar­dí a l'illa in­te­ri­or, un gim­nàs...", sos­té Jor­ge Cam­pre­ci­ós, director de Pro­perty De­ve­lop­ment d'En­gel& Völkers.

Un­nou mo­del se­gons el ti­pus d'ús

Però aques­ta fór­mu­la d'èxit es­tà can­vi­ant, adap­tant-se a les no­ves ne­ces­si­tats de les ge­ne­ra­ci­ons ac­tu­als. "El que per a una per­so­na de 60 és pri­o­ri­ta­ri, per exem­ple, gau­dir d'un por­ter i se­gu­re­tat pri­va­da, és pro­ba­ble que per a un em­pre­ne­dor de tren­ta anys si­gui ir­re­lle­vant i pre­fe­rei­xi in­ver­tir aquests di­ners a te­nir una sa­la po­li­va­lent per a reu­ni­ons­de­fei­na, pere­xem­ple", apun­ta May Igle­si­as, res­pon­sa­ble de Zo­na Al­ta de Lu­cas Fox Barcelona. En aquest sen­tit, Igle­si­as ex­pli­ca com les co­mu­ni­tats amb­zo­na­en­jar­di­na­da i pis­ci­na tí­pi­ques de la zo­na al­ta, comPe­dral­bes o Tres Tor­res, s'es­tan re­jo­ve­nint grà­ci­es a aquest­nou com­pra­dor. "Aques­tes co­mu­ni­tats van co­men­çar a ges­tar-se als anys 60-70i van­te­ni­run­gra­nim­pac­te en co­mes vi­via la ciu­tat. Era un per­fil de com­pra­dor que vo­lia viu­re a la ciu­tat però amb uns ex­tres i co­mo­di­tats", ex­pli­caCam­pre­ci­ós. Sil'es­tran­ger­pri­o­rit­za els­ser­vei­sa­bans­que­el pàr­quing, al­na­ci­o­nal li­cos­ta­re­nun­ci­a­ra­la co­mo­di­tat­de­te­ni­rel cot­xe­a­la­fin­ca Però aquests pro­pi­e­ta­ris s'han fet grans, imoltsd'aquests ser­veis han dei­xat de fer-se ser­vir. Amb la in­cor­po­ra­ció d'aquest nou com­pra­dor, molts dels quals te­nen pro­fes­si­ons li­be­rals iho­ra­ris fle­xi­bles, tots aquests ser­veis co­men­cen a re­cu­pe­rar-se i a rein­ver­tar-se. "S'im­po­sa el con­cep­te de pa­ga­ment per ús. Tinc una pis­ci­na, la faig ser­vir. La sa­la que era per a les reu­ni­ons de ve­ïns i que nin­gú fa ser­vir? La trans­for­mem en una sa­la po­li­va­lent per fer pi­la­tes i en­tre uns quants ve­ïns pa­gue­mels ser­veis d'un­per­so­nal trai­ner", sos­té Igle­si­as. Aquest­nou­mo­del­que­can­vi­a­el ti­pus d'ús­hain­flu­ït en­la­pla­ni­fi­ca­ci­ó­de les no­ves pro­mo­ci­ons, se­gons Igle­si­as. "S'es­tà­ve­ient­que­pot­se­rel­com­pra­dor va­lo­ra­més el fet de te­nir una pis­ci­na, un­jar­dí­oun­gim­nàs en­comp­tes, per exem­ple, de des­ti­nar du­es plan­tes a pàr­quing. Per ai­xò ca­da ve­ga­da és més ha­bi­tu­al que les no­ves pro­mo­ci­ons in­cor­po­rin aquest ti­pus de ser­veis ex­tra, per­què és el que de­ma­na el­com­pra­dor". Ena­quest­sen­tit, Cam­pre­ci­ós ex­pli­ca, com a exem­ple, com en al­gu­nes pro­mo­ci­ons d'obra no­va ja s'es­tan ins­tal·lant car­re­ga­dors per al cot­xe elèc­tric o es pre­ve­uen zo­nes d'apar­ca­ment pera­bi­cis, per­què la­mo­bi­li­tat a la ciu­tat es­tà can­vi­ant. Pre­ci­sa­men­tam­bre­la­ci­ó­al­pàr­quing, Igle­si­as­ma­ti­sa: "Si bé el cli­ent internacional en molts ca­sos ni tan sols pre­gun­ta pel pàr­quing i sí pels ser­veis, el na­ci­o­nal en­ca­ra pri­o­rit­za la co­mo­di­tat de te­nir el cot­xe a la­ma­tei­xa­fin­ca­a­bans­que­els­ser­veis".

Pa­gar els ser­veis iman­te­nir-los

Però, i què­pas­sa am­bel preu? Cam­pre­ci­ós sos­té que la di­fe­rèn­cia no és tan im­por­tant com­po­drí­em­pen­sar am­bre­la­ci­ó­au­na­pro­mo­ci­ó­que­no­en tin­gui: "De­pèn­molt del ti­pus de pro­mo­ció, però­ron­de­nun5-10% més. En molts ca­sos, aquest ti­pus d'ame­ni­ti­es s'ofe­rei­xen co­mun ex­tra per­què aju­den a la co­mer­ci­a­lit­za­ció fà­cil i rà­pi­da d'aques­ta­pro­mo­ció". I, pel­que fa als cos­tos de man­te­ni­ment, Igle­si­as sos­té­que­grà­ci­es a les­no­ves tec­no­lo­gi­es eco­fri­endly i d'efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca, en les no­ves pro­mo­ci­ons no són tan ele­vats com abans: "En fun­ció del nom­bre­de ve­ïns, po­den ser en­tre 200 i 500 €/mes. El que re­al­ment dis­pa­ra els cos­tos és con­trac­tar ser­veis de se­gu­re­tat­les24ho­res­del­dia".•

02 01 Obra no­va a Tu­ró ParkLa pro­mo­ció cons­ta de 5 ha­bi­tat­ges amb­pis­ci­na i jar­dí co­mu­ni­ta­ri. El pis de 216m2, amb ter­ras­sa pri­va­da i du­es pla­ces d'apar­ca­ment, val 2.200.000 €.02 Ca­sa a la Bo­na­no­va Aques­ta ca­sa se­mi­a­dos­sa­da i to­tal­ment re­no­va­da té jar­dins co­mu­ni­ta­ris de 14.000m2, pis­ci­nes, pis­ta de pà­del, gim­nàs i se­gu­re­tat les24ho­res. Cos­ta 2.150.000 €.

0403 Gran re­ha­bi­li­ta­ció a Gal­vany Dis­se­nya­da per Enric Sag­ni­er el 1931, la fin­ca s'ha re­ha­bi­li­tat i té jar­dí i pis­ci­na co­mu­ni­tà­ria, sa­la de fit­ness, zo­na d'oci, tras­ters i pàr­quing. Des de 729.000 €.04Amb­pis­ci­na al ter­rat, a Grà­cia Aques­ta pro­mo­ció d'obra­no­va a laVi­la de Grà­cia té pis­ci­na i so­là­ri­um al ter­rat, pàr­quing a la­ma­tei­xa fin­ca i tras­ters. El pis de 97,55m2 cos­ta736.000 €.

03

01

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.