PRES­SIÓ, LAJUSTA

La Vanguardia (Català) - ES - - Esfutur - TEXT

MAY­TE RIUS La pres­sió dels pneu­mà­tics afec­ta de for­ma de­ci­si­va al con­sum de car­bu­rant i a les emis­si­ons de CO d’un cot­xe, a més

2 de ju­gar un pa­per fo­na­men­tal en la se­gu­re­tat de la con­duc­ció. I en l’ac­tu­a­li­tat no hi ha ex­cu­sa per no com­pro­var aques­ta pres­sió pràc­ti­ca­ment di­à­ri­a­ment, ja que és una de les tas­ques me­cà­ni­ques que ja es po­den fer des del mò­bil. Apps comTi­reC­heck avi­sen quan les ro­des es­tan mas­sa in­fla­des o desin­fla­des. Tan sols cal que acos­teu la cà­me­ra del te­lè­fon cap als pneu­mà­tics en un an­gle de­ter­mi­nat, i ob­tin­dreu in­for­ma­ció de les es­ta­ci­ons de ser­vei més pro­pe­res i si cal ajus­tar-los. I per conèi­xer la pres­sió exac­ta hi ha al mer­cat sen­sors de pres­sió que s’ins­tal·len al tap de les ro­des, vi­gi­len au­to­mà­ti­ca­ment la pres­sió, i en­vi­en les da­des al mò­bil via blu­e­to­oth, de ma­ne­ra que no­més fa fal­ta obrir l’app cor­res­po­nent de tant en tant per te­nir la pres­sió per­fec­ta­ment vi­gi­la­da. Aquest ti­pus de sis­te­mes són cone­guts co­ma TPMS, les si­gles en an­glès de ty­res pres­su­re mo­ni­to­ring sys­tem, i la ma­jo­ria tam­bé en­via la in­for­ma­ció a una cen­tra­le­ta que es dei­xa dins del ve­hi­cle i que emet un se­nyal d’alar­ma quan la pres­sió d’al­gun pneu­mà­tic no és ade­qua­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.