CARD VER­MELL D’AGREDA, XAM­PI­NYONS, CAS­TA­NYA I CON­SO­MÉ

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

In­gre­di­ents

Per al con­so­mé Una ga­lli­na, os de per­nil (250 g), una ce­ba o du­es, du­es pas­ta­na­gues, un por­ro Per al card i guar­ni­ció Una pen­ca de card ver­mell (2,5 kg), lli­mo­na o àcid as­còr­bic, sis xam­pi­nyons grans, dot­ze cas­ta­nyes ga­lle­gues pe­la­des, du­es es­ca­lu­nyes, vi blanc (50 g), sal i pe­bre, oli d’oli­va, oli d’ave­lla­na

Ela­bo­ra­ció

1 Pre­pa­ra­re­mel con­so­mé. Una ve­ga­da ha­gi bu­llit du­rant un pa­rell de mi­nuts, re­but­ja­reml’ai­gua i om­pli­reml’olla­am­bai­gua no­va (en can­vi­ar el lí­quid evi­ta­rem­les im­pu­re­ses de la carn). 2 Afe­gi­rem­les ver­du­res per al brou (el més sen­ce­res pos­si­bles) i a foc molt su­au, per­què el con­so­mé­que­di trans­pa­rent i no tèr­bol, dei­xa­rem­bu­llir el con­junt a l’olla du­rant 12-18 ho­res. Des­prés el co­la­rem­per una es­ta­me­nya, des­grei­xa­rem i re­ser­va­rem. 3 A con­ti­nu­a­ció pro­ce­di­rem a ne­te­jar el card. Per ai­xò, pre­pa­ra­re­mun bo­lamb ai­gua ben fre­da i li afe­gi­rem una mi­ca d’àcid as­còr­bic o unes go­tes de lli­mo­na. Ne­te­ja­re­mel card de pos­si­bles fils, apro­fi­tant-ne el cor ja que és la mi­llor part. Una ve­ga­da to­tes les pen­ques es­ti­guin ne­tes, ta­lla­rem el card a daus de mig cen­tí­me­tre sub­mer­gint-los en la so­lu­ció an­te­ri­or per­què no es ro­ve­llin. Ta­lla­rem xam­pi­nyons i cas­ta­nyes. 4. En un cas­só­am­bu­na mi­ca d’oli so­fre­gi­re­mu­na mi­ca d’es­ca­lu­nya pi­ca­da i, abans que aga­fi co­lor, ta­lla­rem­la coc­ci­ó­am­bun ra­jo­lí de vi blanc. Fo­ra del foc afe­gi­rem el card ver­mell, que mu­lla­re­mam­bu­na mi­ca del con­so­mé. Sal­pe­bra­rem i, ta­pat, el por­ta­re­mal foc fins que bu­lli. Des­ta­pa­rem i afe­gi­re­mel xam­pi­nyó i la cas­ta­nya. Rec­ti­fi­ca­re­me sal i pe­bre i em­pla­ta­rem.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.