TA­TAKI DE TO­NYI­NA AMB SÈ­SAM I AMA­NI­DA DE VERDURETES

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

In­gre­di­ents

Per a la to­nyi­na Un qui­lo de llom de to­nyi­na, so­ja (200 ml), sè­sam blanc (100 g), sè­sam ne­gre (100 g), oli d’oli­va ver­ge ex­tra (30 g) Per a l’ama­ni­da Ger­mi­nat de ca­non­ges (30 g), du­es pas­ta­na­gues, qua­tre ce­bes ten­dres, un car­bas­só, una po­ma Granny Smith, sal, pe­bre, so­ja (30 g), vi­na­gre­ta

Ela­bo­ra­ció

1 Co­men­ça­rem­ne­te­jant les ver­du­res i les ta­lla­rem en ti­res molt fi­nes, que in­tro­dui­re­men un bol d’ai­gua amb gel. 2 Ta­lla­rem la to­nyi­na, do­nant-li la for­ma desit­ja­da (tall rec­tan­gu­lar i grui­xut). Amb la plan­xa molt ca­len­ta, mar­ca­rem el llom de to­nyi­na, du­rant uns 5 o 6 se­gons per ca­da cos­tat. Una ve­ga­da se­ge­llats tots els cos­tats, el re­fre­da­rem a la ne­ve­ra per ta­llar la coc­ció. 3 En un bol pre­pa­ra­rem l’ama­ni­da. Es­cor­re­rem­les ver­du­res, les dis­po­sa­re­mamb brots i ho ama­ni­rem­tot. 4 En una sa­fa­ta, dis­po­sa­rem el sè­sam blanc i ne­gre tor­rat i en una al­tra la sal­sa de so­ja. Pas­sa­rem els qua­tre cos­tats de la to­nyi­na mar­ca­da per la so­ja i pel sè­sam. 5 Una ve­ga­da co­bert, el ta­lla­re­mamb un ga­ni­vet ben es­mo­lat en talls de 0,5 cm de gruix i els dis­po­sa­rem par­ci­al­ment su­per­po­sats en un plat. Mun­ta­rem l’ama­ni­da al cos­tat de la to­nyi­na i ho ama­ni­rem tot amb unes go­tes­més de vi­na­gre­ta. Po­dem acom­pa­nyar aquest plat amb un pla­tet de so­ja al cos­tat per po­der anar mu­llant la to­nyi­na abans d’in­tro­duir-la a la bo­ca. Amb l’aju­da d’unes pin­ces ani­rem col·lo­cant un a un tots els bo­lets. Ama­ni­rem les fu­lles amb sal, pe­bre i vi­na­gre­ta i les dis­po­sa­rem al plat. Amb una cu­lle­ra sal­sa­rem el plat amb el ma­teix suc que ens ha que­dat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.