BLAN­QUE­TA DE PO­LLAS­TRE AMB VERDURETES

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

In­gre­di­ents

Per al po­llas­tre i la guar­ni­ció Sis cui­xes de po­llas­tre, vuit es­ca­lu­nyes pe­ti­tes, tres pas­ta­na­gues, un por­ro, sis grans d’all Per a la blan­que­ta Du­es fu­lles de llo­rer, fa­ri­na (60 g), un li­tre de brou d’au (con­so­mé), sal, pe­bre i una bran­ca de fa­ri­go­la

Ela­bo­ra­ció

1 Co­men­ça­rem ta­llant les cui­xes per la mei­tat i sal­pe­brant-les. Les dau­ra­rem en una olla i les re­ser­va­rem. 2 A la ma­tei­xa olla, apro­fi­tant el ma­teix greix que ha­gi po­gut dei­xar anar el po­llas­tre, afe­gi­rem la fa­ri­na i dei­xa­rem cui­nar lleu­ment abans de mu­llar el brou (ben ca­lent, per evi­tar gru­molls). Ha de que­dar un brou lli­gat però no es­pès, ja que hau­rem de cui­nar el po­llas­tre a l’in­te­ri­or i no s’hau­ria d’as­se­car. Una ve­ga­da lli­gat el brou, afe­gi­rem el po­llas­tre i dei­xa­rem cui­nar ta­pat du­rant 25-30 mi­nuts. 3 Men­tres­tant ta­lla­rem les ver­du­res. Tor­ne­ja­rem la pas­ta­na­ga, ta­lla­rem unes ro­dan­xes de por­ro (no­més la part més blan­ca) i trau­rem els cors de l’es­ca­lu­nya. Ai­xa­fa­rem a més un pa­rell de grans d’all i, jun­ta­ment amb les fu­lles de llo­rer i la fa­ri­go­la, ho dis­po­sa­rem tot a l’olla una ve­ga­da el po­llas­tre ha­gi cui­nat al vol­tant de 25 mi­nuts (el punt de coc­ció no és el ma­teix, si els in­tro­du­ís­sim abans es des­fa­ri­en). Dei­xa­rem cui­nar a foc su­au i des­ta­pat du­rant uns 10-15 mi­nuts més i re­dui­rem lleu­ment la sal­sa per acon­se­guir la tex­tu­ra desit­ja­da. 4 Amb les ver­du­res to­ves i el po­llas­tre ja ten­dre pro­ce­di­rem a rec­ti­fi­car de sal i pe­bre i a em­pla­tar un pa­rell de tros­sos de cui­xa en un plat pro­fund acom­pa­nyant amb les ver­du­res. Aques­tes úl­ti­mes se­ran les que apor­tin lleu­ge­re­sa i co­lor al plat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.