MMA: pre­pa­rats per a la ba­ra­lla de car­rer

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

d’ex­perts en aques­tes tèc­ni­ques. Bru­ce Lee do­mi­na­va el wing chung i el je­et ku­ne do (es­til cre­at per ell ma­teix). Jackie Chan, el kung fu i elwus­hu. Jet li, el wus­hu. ChuckNor­ris, el kick bo­xing, tang soo do, ta­ekwon­do, ju­do i al­gu­na co­sa d’hapki­do i ka­ra­te. Je­an-Clau­de vanDam­me, sho­tokan ka­ra­te, ta­ekwon­do, mu­ay thai, aiki­do, kick­bo­xing i full­con­tact. Steven Se­a­gal, aiki­do, ken­do, ju­do i ka­ra­te. Un ball d’arts mar­ci­als. L’XMA vol re­co­llir el més in­teres­sant de ca­das­cu­na d’aques­tes apor­ta­ci­ons amb el fo­cus po­sat en l’es­pec­ta­cu­la­ri­tat.

Són les si­gles en an­glès d’arts mar­ci­als mix­tes, el més sem­blant a les ba­ra­lles de car­rer com el krav ma­ga (del qual es par­la més en­da­vant), però més po­pu­lar i amb un vo­lum de ne­go­ci molt més gran a ni­vell mun­di­al. Su­pera fins i tot els de la bo­xa i als es­pec­ta­cles de llui­ta lliu­re dels Es­tatsU­nits (la WWF), eclip­sant els guanys mi­li­o­na­ris te­le­vi­sats. S’ha co­men­çat a es­ten­dre fa tot just 30 anys i for­ma part del pas­tís de les no­ves tendències de les arts mar­ci­als, so­bre­pas­sant les tra­di­ci­o­nals, “acos­tant-nos el mà­xim a la re­a­li­tat”, ex­pli­ca Je­sús Ar­jo­na, ve­te­rà ins­truc­tor deMMA. ACa­ta­lu­nya ja hi ha sis mil lli­cèn­ci­es d’aquest es­port, i és pun­te­ra en pro­fes­si­o­nals que són re­que­rits als Es­tatsU­nits i el Ja­pó, co­men­ta Ar­jo­na. Del Pa­lauMMATe­am, de Ca­ta­lu­nya, ha sor­tit el llui­ta­dor PaulMa­rin que ha en­trat a for­mar part de la llis­ta de l’Eu­ro­pe­an TopTen Ranking. “És el mi­llor llui­ta­dor del nos­tre pa­ís”, as­se­gu­ra Ar­jo­na. LaMMAes ca­rac­te­rit­za per­què com­bi­na tèc­ni­ques de di­fe­rents arts mar­ci­als. En els seus ini­cis no hi ha­via res­tric­ci­ons, ni lí­mit de temps ni ca­te­go­ri­es per pesos. Ara sí. I el nom­bre de prac­ti­cants creix. “En els úl­tims deu anys l’in­cre­ment ha es­tat molt im­por­tant. És una com­pe­ti­ció com el va­le­tu­do (una al­tra art mar­ci­al), però amb més nor­mes, com no xu­tar el cap de l’ad­ver­sa­ri quan es­tà a ter­ra i no és bro­ma. Hi ha cops pro­hi­bits com els cops de cap. “No es trac­ta de des­tros­sar l’ad­ver­sa­ri, si no de mos­trar les habilitats de llui­ta uti­lit­zant to­tes les tèc­ni­ques que es vul­guin, tant cops de puny, com pun­ta­des de peu, aga­fa­des, pa­lan­ques, pro­jec­ci­ons, tant dem­peus com a ter­ra. Evi­dent­ment es bus­ca l’efec­ti­vi­tat. Ac­tu­al­ment és més se­gur que al­tres es­ports de com­bat. S’han im­plan­tat me­su­res de se­gu­re­tat per sal­va­guar­dar la in­te­gri­tat fí­si­ca”. Tam­bé es pri­o­rit­za l’es­pec­ta­cu­la­ri­tat que es mul­ti­pli­ca pel fet que es fa dins d’una gà­bia oc­to­go­nal. Je­sús Ar­jo­na des­ta­ca que es trac­ta d’un dels es­ports més com­plets. “Es tre­ba­lla la ve­lo­ci­tat, la co­or­di­na­ció, el fons fí­sic, la fle­xi­bi­li­tat, ai­xí com les tèc­ni­ques d’arts mar­ci­als que es ne­ces­si­ten per fer cau­re i sa­ber ba­ra­llar-se a ter­ra”. Ge­ne­ral­ment els prac­ti­cants ja co­nei­xen prè­vi­a­ment tèc­ni­ques com les del ju­jit­su bra­si­ler, el mu­ay thai o el sam­bo (sis­te­ma de llui­ta po­pu­lar aRús­sia que bar­re­ja tèc­ni­ques del ju­do i la llui­ta gre­co­ro­ma­na). “Quan vam­co­men­çar no­més hi ha­via ho­mes, però ara ja te­nim grups in­fan­tils a par­tir dels sis anys. I des de fa qua­tre anys creix la po­pu­la­ri­tat en­tre les do­nes, que tam­bé s’hi es­tan apun­tant. En els es­de­ve­ni­ments mun­di­als, de deu com­bats, dos ja són de llui­ta­do­res fe­me­ni­nes”. ABar­ce­lo­na es va ce­le­brar al pa­ve­llóVall D’He­bron el maig de l’any pas­sat el pri­mer es­de­ve­ni­ment in­ter­na­ci­o­nal deMMA, l’Ans­gar Figh­ting Le­a­gue, que as­pi­ra a con­ver­tir-se en una gran lli­ga d’MMAi fa tot just un pa­rell de me­sos aMa­drid. El prò­xim es­de­ve­ni­ment pro­fes­si­o­nal tin­drà lloc el dis­sab­te 7 de fe­brer al Pa­ve­lló de la­Vall d’He­bron a Bar­ce­lo­na. Tot i am­bai­xò, en­ca­ra li que­da ca­mí per re­cór­rer, te­nint en comp­te que a l’al­tre cos­tat de l’oceà hi ha fins i tot un re­a­lity show te­le­vi­sats com The ul­ti­ma­te figh­ter on 16 com­pe­ti­dors que vi­uen i en­tre­nen junts per com­ba­tre per un con­trac­te de sis xi­fres i la pos­si­bi­li­tat de llui­tar a la gà­bia oc­ta­go­nal. S’emet des de l’any 2005 i ha ca­ta­pul­tat la po­pu­la­ri­tat de l’MMA. JJB: es­pe­ci­a­lis­tes en im­mo­bi­lit­za­ció i lu­xa­ció Sem­blen les ini­ci­als d’un whisky, però no. Es trac­ta del ju­jit­su bra­si­ler, una de les arts mar­ci­als con­si­de­ra­des su­aus per­què no es ca­rac­te­rit­za per cla­var cops. Creix en po­pu­la­ri­tat, so­bre­tot des que ha pas­sat a ser con­si­de­rat es­port olím­pic per a les Olim­pí­a­des del 2016 de Rio de Ja­nei­ro. És fill adoptiu de ju­jit­su, ai­xí sen­se més, del Ja­pó, per ai­xò és con­si­de­ra­da la bra­si­le­ra co­mu­na no­va ten­dèn­cia mal­grat els anys que ja por­ta a l’es­que­na. Les se­ves prin­ci­pals tèc­ni­ques es ba­sen en pro­jec­ci­ons, es­qui­ves, lu­xa­ci­ons, im­mo­bi­lit­za­ci­ons i es­tran­gu­la­ci­ons, abans que cops i pun­ta­des de peu. El seu ob­jec­tiu és sot­me­tre l’opo­nent a ter­ra. Es ca­rac­te­rit­za per la ve­lo­ci­tat, fle­xi­bi­li­tat i

En l’xtre­me martial arts es tre­ba­lla el ves­sant­més acro­bà­tic on es pri­o­rit­za la

core­o­gra­fia es­pec­ta­cu­lar

Paul Ma­rin, del Pa­lau MMATe­am, col­pe­ja Andy Young en el Ca­geWar­ri­ors

Figh­ting Cham­pi­ons­hip

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.