PA­RA­DÍS DES­CO­NE­GUT

El Ja­pó dis­po­sa de tan­tes illes que és im­pos­si­ble conèi­xer-les to­tes. La pre­fec­tu­ra d’Oki­nawa si­tu­a­da al con­junt de les illes Ryukyu, és en­ca­ra un se­cret ben guar­dat

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

Jo­sep M. Pa­lau Ri­be­ray­gua Abans, una­pun­ta­va el fill au­na­ac­ti­vi­tat ex­tra­es­co­lar d’es­port i sa­bi­a­de­què­es trac­ta­va: bàsquet, tennis ofin­si tot ju­do. Pe­rò­a­ra exis­tei­xe­nu­na­sè­ri­e­de de­no­mi­na­ci­ons in­no­va­do­res i in­es­pe­ra­des di­fí­cils de­des­xi­frar. Per exem­ple, mu­gen­do, que­en­ja­po­nès sig­ni­fi­ca “ca­míil·li­mi­tat”. Si al­gú sos­pi­ta­que­es trac­ta d’un art­mar­ci­al, l’en­cer­ta. Pe­ròa di­fe­rèn­cia d’al­tres, aques­ta és­de­re­cent cre­a­ció. Al­menys, en­cer­ta part: el mes­treGic­hinFu­nakos­hi, des­a­pa­re­gut a mit­jans del se­gleXX, va ser el cre­a­dor delka­ra­te sho­tokan. Apar­tir d’aquest, se n’han de­ri­vat múl­ti­ples vi­es. Ai­xí, el seu dei­xe­bleFu­nakos­hi Hi­ro­no­riOt­suka el va com­bi­na­ram­bel ju­jit­su per cre­a­ru­na­no­va dis­ci­pli­na. Al­ho­ra, Su­zuki, se­gui­dor d’Ot­suka, va pa­ti­run­de-

1

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.