Cór­rer amb comp­te

La Vanguardia (Català) - ES - - Boulevard -

A poc a poc Les li­mi­ta­des di­men­si­ons de l’illa de Za­ma­mi per­me­ten vi­si­tar-la sen­ce­ra llo­gant-hi una bi­ci­cle­ta. La ma­jo­ria d’ho­tels brin­den el ser­vei. D’aques­ta ma­ne­ra es pot se­guir la car­re­te­ra cos­ta­ne­ra que li dó­na la vol­ta com­ple­ta, un pas­seig pano­rà­mic for­mi­da­ble. De ge­ner a març l’illa és més ple­na del que és ha­bi­tu­al pel tu­ris­me que ar­ri­ba a al­bi­rar les ba­le­nes amb ge­pa. L’illa de Miyako es­tà ni més ni menys que a 300 qui­lò­me­tres al sud de l’illa d’Oki­nawa, però és una des­ti­na­ció pri­vi­le­gi­a­da per al bus­seig. Tam­bé és molt cone­gu­da per la com­pe­ti­ció in­ter­na­ci­o­nal de tri­at­ló que té lloc en ella ca­da pri­ma­ve­ra. Du­rant la car­re­ra cal es­tar atent a la pre­sèn­cia de l’ha­bu, una serp ve­ri­no­sa tí­pi­ca de les illes Ryukyu.

Tem­pes­ta d’acer La ba­se ali­a­da de la ba­ta­lla

d’Oki­nawa, la més gran de la guer­ra del Pa­cí­fic, que es va cons­truir per as­sal­tar Ja­pó, és l’ori­gen de l’es­ta­bli­ment de

la flo­ta dels Es­tats Units

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.