Al pot pe­tit

La Vanguardia (Català) - ES - - Boulevard -

A l’illa de Miyako hi ha la Pe­dra de l’Im­post. Fins a l’any 1903, qui era més alt que el roc (1,43 cm) ha­via de pa­gar un del­me de mill o te­la, se­gons fos ho­me o do­na Se­gu­re­tat en dub­te Una al­tra in­teres­sant vi­si­ta vin­cu­la­da als fets de la II Guer­ra Mun­di­al és la del Ja­pa­ne­se Navy Un­der­ground He­ad­quar­ters. Es trac­ta d’uns tú­nels que s’es­te­nen per es­pai de 450 me­tres i que van ser ex­ca­vats per mem­bres de les for­ces na­vals ja­po­ne­ses als afo­res de Na­ha per ser uti­lit­zats co­ma ba­se d’ope­ra­ci­ons ca­mu­fla­da i pro­te­gi­da so­bre el pa­per. Sem­bla que va ser­vir de poc, ja que es van re­cu­pe­rar prop de 2.400 cos­sos a l’in­te­ri­or. 236, Aza To­mis­hi­ro. To­mis­hi­ro-City. Tel. | +81 098 850 4055.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.