Tam­bors de guer­ra

La Vanguardia (Català) - ES - - Boulevard -

A la ba­ta­lla d’Oki­nawa van mo­rir gai­re­bé tants sol­dats com­ci­vils. Per re­cor­dar aquell atroç epi­so­di i amb la for­ta vo­lun­tat de su­perar-lo i dei­xar-lo en­re­re, el Pe­a­ce Me­mo­ri­al Mu­se­um and Park per­met fer-se una idea del que va su­po­sar aquell es­de­ve­ni­ment. Es­tà ins­tal·lat en el punt on es van do­nar per con­clo­ses les hos­ti­li­tats. 614-1, Ma­bu­ni, Ito­man, Oki­nawa Pre­fec­tu­re. Tel. | +81 098 997 3844. De tot una mi­ca El con­cep­te de parc te­mà­tic apas­si­o­na al Ja­pó i les illes Ryukyu no po­di­en que­dar­se sen­se el seu: l’Oki­nawa World. En aquest es­pai lú­dic es pre­sen­ta la his­tò­ria, la cultura i la na­tu­ra­le­sa lo­cal de for­ma di­dàc­ti­ca. Però el que me­reix que ens hi acos­te­més Gyoku­sen­do, una im­pres­si­o­nant gru­ta de gai­re­bé cinc ki­lò­me­tres que es va for­mar fa 300.000 anys. 1336, Ta­ma­gu­suku Ma­ekawa. Nan­jo-city. Oki­nawa. Tel. | +81 098 949 7421.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.