Tí­pic

La Vanguardia (Català) - ES - - Boulevard -

En­se­nyar la llen­gua Per a l’oï­da oc­ci­den­tal re­sul­ta di­fí­cil de dis­tin­gir, però amb una mi­ca d’aten­ció veu­rem que les per­so­nes grans a Oki­nawa par­len un idi­o­ma di­fe­rent del ja­po­nès. Es trac­ta del ryukyu­an, pro­pi de l’an­tic reg­ne in­de­pen­dent de les illes. Un pro­cés de for­ta as­si­mi­la­ció ha aca­bat re­le­gant-lo a se­gon pla i molts es re­fe­rei­xen pe­jo­ra­ti­va­ment al ryukyu­an com“el di­a­lec­te d’Oki­nawa”. Es pot afir­mar que el porc, pre­pa­rat de múl­ti­ples ma­ne­res, és el plat pre­fe­rit a Oki­nawa. Un dels més apre­ci­ats és el te­bic­hi so­ba, és a dir, peus de porc amb fi­deus. Per fer-lo bai­xar, no hi ha res co­mun glop de la cer­ve­sa lo­cal Ori­on, o bé un got d’awa­mo­ri, un­vi d’ar­ròs re­po­sat. Es di­fe­ren­cia del sake en què s’uti­lit­za per ela­bo­rar-lo lle­vat ne­gre en lloc de blanc. A més, l’ar­ròs pre­fe­rit per a l’awa­mo­ri pro­vé de Tai­làn­dia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.