So­ta el mar

La Vanguardia (Català) - ES - - Boulevard -

Co­ma nou Re­cons­tru­ït l’any 1992, el cas­tell de Shu­ri, a l’illa d’Oki­nawa, és un dels pocs ves­ti­gis que que­den del seu pas­sat glo­ri­ós. És als afo­res de la ciu­tat de Na­ha, però re­sul­ta de fà­cil ac­cés grà­ci­es al mo­no­car­ril que con­nec­ta to­ta la ciu­tat. Tam­bé s’hi ac­ce­deix amb au­to­bús. Vi­si­tar tant la for­ta­le­sa com el Ta­mau­dun o mau­so­leu dels reis Ryukyu, im­pli­ca com­prar dos bit­llets di­fe­rents a l’en­tra­da. Els amants de l’snorkel fa­ran bé de vi­si­tar l’illa d’Aka, on ar­ri­ba el­ma­teix fer­ri que por­ta a Za­ma­mi. Els seus fons ma­rins són ex­cep­ci­o­nals. Con­cre­ta­ment les plat­ges com­les de Nis­hi­ha­ma o Ko­ha­ra. A ter­ra, Aka es­tà con­nec­ta­da per uns ponts amb al­tres du­es for­ma­ci­ons més pe­ti­tes, Ge­ru­ma i Fuka­ji.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.