CUI­NA PER ANENS

La Vanguardia (Català) - ES - - El Sum Mum - TEXT

ELI­SEN­DA BANCELLS Si us ha­gués­siu ini­ci­at en la cui­na des de ben pe­tit se­gu­ra­ment us hau­ria es­tal­vi­at més d’un des­as­tre cu­li­na­ri al llarg de la vos­tra vi­da. Però és cert que tots nai­xem am­bu­na por in­te­ri­or als fo­gons, aquests ene­mics que ens fan sal­tar l’oli, o ens fan ta­lla­ram­ba­quest ga­ni­vet mas­sa es­mo­lat. Per­què nens (i pot­ser no tan nens) co­men­cin a fer els pri­mers passos dins del­món gas­tro­nò­mic sen­se cap ti­pus de te­mor, Opi­nel ha cre­at un co­fre­molt pràc­tic i fet a mi­da per a ells. Le Pe­tit Chef ofe­reix un ga­ni­vet i un pe­la­dor d’acer in­o­xi­da­ble que in­cor­po­ren una ane­lla per­què els pe­tits no pa­tei­xin cap ti­pus de mal en cas que l’es­tri els pa­ti­ni a l’ho­ra de ta­llar. Ai­xí ma­teix in­clou un pro­tec­tor per als dits, que es­tà dis­po­ni­ble en qua­tre co­lors (ver­mell, ro­sa, verd i groc) per­què aques­ta aju­da si­gui més se­gu­ra i efi­caç. Makis, ni­gi­ris, ina­ris... To­ta me­na de sus­hi (fent ho­nor al vi­at­ge d’aques­ta set­ma­na) po­drà ser cui­nat pel pe­tit i par­ti­cu­lar cui­ner. Els pro­duc­tes es po­den com­prar se­pa­ra­da­ment, en­ca­ra que és ob­vi que surt­més a comp­te ti­rar del co­fre sen­cer que amés de pro­por­ci­o­nar més con­vic­ció dins la cui­na al pe­tit chef, fa­rà que les vos­tres but­xa­ques tam­bé en sur­tin be­ne­fi­ci­a­des.

Quant cos­ta? Ones pot tro­bar?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.