EXI­GÈN­CIA DES­ME­SU­RA­DA

La Vanguardia (Català) - ES - - Síquepots -

PREGUNTA| Se­nyorCa­lle, em­dic Car­me i tinc 34 anys. Sóc el que es po­dria dir bri­llant en la­me­va fei­na, i en l’es­fe­ra la­bo­ral to­tem­va bé. El cas és que he es­tat la gran de cinc ger­mans i em­van edu­car d’una for­ma mas­sa ri­go­ro­sa. El­meu­pa­re em­pe­ga­va, i la me­va ma­re m’in­sul­ta­va i em­ve­xa­va com­pa­rant-me am­bel­meu­pa­re. Pot­ser per tot ai­xò em­vaig anar fent ca­da ve­ga­da més au­to­e­xi­gent. He ob­tin­gut mol­tes co­ses a la vi­da, però sen­to mol­ta an­goi­xa i no tinc aquest as­sos­sec que tant an­he­lo. Les­me­ves re­la­ci­ons per­so­nals són una ca­la­mi­tat. Em­sen­to in­sa­tis­fe­ta, so­la i aba­tu­da. Tinc tan­tes ex­pec­ta­ti­ves que­em­sen­to frus­tra­da per­què no les puc com­plir i bus­co una per­fec­ció que és im­pos­si­ble. De ve­ga­des en­tro en de­pres­sió i tinc por ai­xí que­em­re­la­ci­o­no una mi­ca més ín­ti­ma­men­tam­bla gent, sem­pre pro­jec­tant els meus pa­res. Ells m’exi­gi­en tant que

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.