No ar­gu­men­ta

La Vanguardia (Català) - ES - - En Família -

tàs en­vol­tat de gent que et vol con­vèn­cer per­què va­gis pel mal ca­mí”, els di­uen per jus­ti­fi­car mol­tes de les se­ves pro­hi­bi­ci­ons. 5 No ar­gu­men­ta La mi­llor ma­ne­ra de manipular els al­tres és uti­lit­zar es­tra­tè­gi­es re­tò­ri­ques que per­me­tin con­vèn­cer sen­se do­nar ra­ons per ai­xò. Hi ha mi­lers de trucs ora­to­ris o es­crits des­ti­nats a aques­ta fi­na­li­tat. Un exem­ple és la iro­nia. Re­pe­tir el que ha dit una al­tra per­so­na men­tre s’es­bos­sa un som­riu­re sar­càs­tic per­met treu­re punts a aquest in­di­vi­du sen­se ne­ces­si­tat d’ar­gu­men­tar. Per es­crit, té el ma­teix efec­te l’ús de les co­me­tes: “El pre­si­dent de go­vern afir­ma que...” qü­es­ti­o­na la capa­ci­tat de di­ri­gir del sus­dit, igual com l’afir­ma­ció “L’es­crip­tor que aca­ba de treu­re una no­vel·la...” llan­ça per ter­ra les habilitats li­te­rà­ri­es de l’es­men­tat. I tot ai­xò sen­se ex­po­sar una so­la raó per es­ta­blir un ju­di­ci crí­tic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.