PI­LARS BÀ­SICS

La Vanguardia (Català) - ES - - En Família -

Una con­ver­sa di­fí­ci­li­fí­cil es re­fe­reix nor­mal­ment a una co­sa poc gra­ta, de ma­ne­ra que és pràc­ti­ca­ment im­pos­si­ble fer-la agra­da­ble i, per bé que es pre­pa­ri, no sem­pre es re­sol el pro­ble­ma. Es trac­ta de re­duir l’estrès i la tensió que pro­vo­ca. PerP molt que un pro­mo­gui el di­à­leg no pot con­tro­lar les re­ac­ci­ons de l’al­tre, ai­xí que cal pre­pa­rar-se per si apa­rei­xen llà­gri­mes, gri­mes, retrets, ba­ra­lles, s, o per si un és po­sat en dub­te.

Me­tes re­a­lis­tess

As­su­mirA les males re­ac­ci­ons

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.