ELGUST

La Vanguardia (Català) - ES - - Crear -

Vi­vim una glo­ri­fi­ca­ció del gust. Hi ha una in­ci­ta­ció per­ma­nent a què tots ens con­ver­tim en tas­ta­dors. Fa uns di­es, en un res­tau­rant el xef va ve­nir a ex­pli­car-no­samb­quin ti­pus d’oli es­ta­va cui­nat ca­da plat. En un al­tre, ens van por­tar una llar­ga car­ta d’ai­gües. No sé si és re­al, o és un po­sat, que en temps de múl­ti­ples tos­que­dats ens hà­gim tor­nat tan ex­qui­sits. Però sóc una es­pè­cie de bri­co­leur fi­lo­sò­fic i l’as­sump­te m’in­teres­sa. Lé­vi-Strauss va de­fi­nir bri­co­leur com “la per­so­na que re­a­lit­za un pro­jec­te uti­lit­zant i re­ci­clant tot el que té al seu abast”. En aquest cas, vull apro­fi­tar la mo­da gas­tro­nò­mi­ca. Co­men­ça­ré re­cor­dant que el significat de la pa­rau­la gust s’ha ex­pan­dit i ha pas­sat a desig­nar qual­se­vol ac­te d’apre­ci­a­ció. “No tinc el gust de co­nei­xe’l”, es de­ia abans. El bon gust i el mal gust te­nen ca­rac­te­rís­ti­ques es­tè­ti­ques i, per als fi­lò­sofs

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.