Amb­hu­mor, sem­pre

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Els ho­mes se­ri­o­sos no són de con­fi­an­ça. Oai­xò pen­saT­ru­e­ba, per a qui el sen­tit de l’hu­mor és es­sen­ci­al. “Qui no el pos­se­eix és com­qui té un de­fec­te fí­sic, i ho dic jo, que en tinc un. No te­nir sen­tit de l’hu­mor és idi­o­ta i pe­ri­llós. Co­men­ça per un ma­teix, per la capa­ci­tat de riu­re’s de si ma­teix, no per fer-te grà­cia”. I l’hu­mor és una de les se­ves cons­tants. “Sem­pre he cre­gut que el mi­llor que pot fer un en la vi­da és fer riu­re. Qu­an­veus una sa­la de ci­ne­ma ple­na de gent ri­ent ai­xò és dro­ga pu­ra, el­més­bo­nic que hi ha, una es­pè­cie de co­mu­nió col·lec­ti­va que et sa­tis­fà­més­que unBar­ça-Ma­drid o que una ma­ni con­tra el go­vern”. Hi ha­hu­mor fins i tot al seu úl­tim film, El ar­tis­ta y la mo­de­lo, on re­tra­ta la re­la­ció en­tre un vell es­cul­tor i una jo­ve fu­gi­da d’un­camp­de re­fu­gi­ats el 1943 i que aca­ba de ser guar­do­na­da­am­bel pre­mi Bo­rau-RAE al mi­llor guió ci­ne­ma­to­grà­fic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.