PLA­ER PRO­HI­BIT

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

És ai­xí? Són les pa­ta­tes fre­gi­des un “ali­ment pro­hi­bit”? Hi ha es­tu­dis que con­si­de­ren aquest ali­ment com un dels pit­jors per a la nos­tra sa­lut (i la nos­tra cin­tu­ra). És fà­cil ima­gi­nar el per­què: a més d’una im­por­tant font d’hi­drats de car­bo­ni, la pa­ta­ta fre­gi­da por­ta una in­gent quan­ti­tat de grei­xos, amb tot el que su­po­sa per a la nos­tra lí­nia i el co­les­te­rol (a Bèl­gi­ca set de ca­da deu adults te­nen el co­les­te­rol alt, un va­lor molt su­pe­ri­or a la mit­ja­na d’Eu­ro­pa). L’any 2011, un es­tu­di de l’Es­co­la de Sa­lut Pú­bli­ca de la Uni­ver­si­tat de Har­vard pu­bli­cat en el New En­gland Me­di­ci­ne va dis­pa­rar to­tes les alar­mes en afir­mar que les pa­ta­tes fre­gi­des eren l’ali­ment que més en­grei­xa­va. “Els mi­dons i els car­bo­hi­drats re­fi­nats te­nen efec­tes si­mi­lars als su­cres a l’or­ga­nis­me. Són ab­sor­bits rà­pi­da­ment, pro­vo­quen pics de glu­co­sa i in­su­li­na a la sang i no in­du­ei­xen els se­nyals de sa­ci­e­tat de ma­ne­ra tan efi­caç co­mal­tres ali­ments. In­ci­ten amen­jar més al se­güent di­nar” ex­pli­ca­va a La Van­guar­dia Da­riush Mo­zaf­fa­ri­an, un dels au­tors. Molt de­pen­drà, òb­vi­a­ment, de la ma­ne­ra de cui­nar-les. Les pa­ta­tes xips, ta­lla­des a ro­dan­xes molt fi­nes, ten­dei­xen a ab­sor­bir molt oli i a ser més gras­ses que amb un al­tre ti­pus de tall. Per no par­lar de les pa­ta­tes fre­gi­des tí­pi­ques de les ca­de­nes de res­tau­ra­ció rà­pi­da (pre­fre­gi­des en mes­cles d’olis i amb l’afe­git de su­cres) o les de bos­sa de les pres­tat­ge­ri­es dels bars, tan po­pu­lars en el mo­ment de l’ape­ri­tiu. En can­vi, unes pa­ta­tes bu­lli­des

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.